Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διάβασις

Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων -> A man's character is his fate
Heraclitus, fr. B 119 Diels
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διάβᾰσις Medium diacritics: διάβασις Low diacritics: διάβασις Capitals: ΔΙΑΒΑΣΙΣ
Transliteration A: diábasis Transliteration B: diabasis Transliteration C: diavasis Beta Code: dia/basis

English (LSJ)

εως, ἡ, A crossing over, passage, δ. ποιεῖσθαι Hdt.1.186, etc.; act of crossing, αἱ δ. τῶν ὀχετῶν διασπῶσι τὰς φάλαγγας Arist. Pol.1303b12. 2 means or place of crossing, Hdt.1.205; δ. ποταμῶν fords, Th.7.74, cf. X.An.1.5.12, etc.; bridge, ib.2.3.10; passage along a ship's deck, gangway, Hp.Ep.14, Plu.Cim.12; ferry-boat, LXX 2 Ki.19.18. II the Jewish Passover, Ph.1.117. III ἡ τῶν ὡρῶν δ. transition of the seasons, Ael.NA9.46. IV in Gramm., transitive force of Verbs, τὰ ἐν δ. τοῦ προσώπου ῥήματα A.D. Synt.202.7, al. V in Rhet. of intervals or pauses in pronunciation caused by long syllables and the like, ῥυθμοὶ πλείστην ἔχοντες δ. D.H.Comp.20; cf. διαβαίνω 1.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

French (Bailly abrégé)

εως (ἡ) :
I. passage, traversée;
II. succession (des saisons);
III. moyen de passer ou lieu où l’on passe :
1 gué;
2 pont.
Étymologie: διαβαίνω.

Spanish (DGE)

-εως, ἡ
A como acción o proceso
I 1acción o hecho de atravesar, cruce, paso de un lado a otro para salvar extensiones acuáticas, fosos, c. gen. subjet. ἡ Ξέρξου δ. el paso (del Helesponto) por Jerjes Pl.Ax.371a, Arist.Fr.70, D.L.1.2, Paus.8.42.8, ἡ Ἀλεξάνδρου δ. el paso de Alejandro a Asia, Aeschin.3.238, cf. D.L.5.83, c. gen. obj. δ. τοῦ Ἑλλησπόντου por los persas, Hdt.8.51, ποταμῶν Hp.Vict.4.93, Plu.2.968e, cf. X.HG 7.2.10, D.S.17.55, Philostr.VA 2.17, τοῦ Ἴβηρος ποταμοῦ paso del río Ebro por Aníbal, Plb.3.6.2, τῶν ὀχετῶν Arist.Pol.1303b12, χειμάρρων Str.15.3.18
sin gen. ἐπ' ὧν τὴν διάβασιν ἐποιεῦντο οἱ Βαβυλώνιοι (planchas de madera) sobre las que los babilonios efectuaban el paso de un lado a otro Hdt.1.186, cf. Th.6.601, κωλυτὴς ... τῆς διαβάσεως Th.3.23, cf. D.23.158, Plu.Pyrrh.16, Sull.27, Ach.Tat.3.15.1, Aesop.65, μέχρι τῆς διαβάσεως hasta el momento del paso (del Helesponto por los persas) como hito histórico, Fauorin.Fort.5, del mar Rojo por los israelitas ἡ θεῖσα τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ὁδὸν διαβάσεως la que convirtió los abismos del mar en camino de paso ref. a Jerusalén, LXX Is.51.10, cf. Ph.1.106
fig. paso, cambio de una estación del año a otra ἡ τῶν ὡρῶν δ. Ael.NA 9.46.
2 relig. fiesta del paso o travesía de la estatua de Amón por el Nilo ἐν ταῖς κατ' ἐνιαυτὸν γινομέναις τοῦ Ἄμμωνος διαβάσεσιν εἰς τὰ Μεμνόνεια PTor.Choachiti 12.8.20, cf. 12.3.2 (II a.C.)
jud. crist. como trad. de πάσχα celebración del Paso del Mar Rojo, la Pascua ἐπὶ τῆς διαβάσεως αὐτῶν, ὃ καλεῖται Πάσχα Ph.1.117, cf. Clem.Al.Strom.2.11.51, Gr.Naz.M.36.636B, Cyr.Al.M.68.1073C
δ. θαλάσσης como prefiguración del bautismo, Cosm.Ind.Top.5.6.
3 gram. hecho de pasar o recaer la acción, transitividad ἡ δ. τοῦ ῥήματος A.D.Pron.45.8, 47.12, cf. Adu.119.13, τὸ ἐν διαβάσει el término transitivo A.D.Synt.280.7, 281.2.
II 1curso, corriente de agua Vit.Prophet.8.4.
2 fig. curso, discurso del pensamiento ἡ γραφὴ βραδείας τὰς διαβάσεις τῇ γνώμῃ παρασκευάζουσα Alcid.1.17, ἡ τοῦ λόγου δ. Chrys.M.49.37.
B concr.
I 1medio o forma de paso, paso construido γεφύρας ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρατῷ ... οἰκοδομεόμενος Hdt.1.205, cf. X.An.3.4.20, ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων hicieron pasos con troncos de palmeras X.An.2.3.10, cf. CID 2.43.65, 93.44 (ambas IV a.C.), Hsch.
2 vado τῶν ῥείθρων καὶ ποταμῶν Th.7.74, cf. X.An.1.5.12, Aen.Tact.1.2, LXX Io.2.7, Id.3.28, Plb.10.6.7, Str.3.4.6, 10.2.22, I.AI 5.269, D.C.40.18.4.
3 cañada, lugar de paso de animales τὰς διαβάσεις τῶν ναπῶν εἰς τοὺς δρυμούς X.Cyn.10.19.
II náut.
1 puente de un barco, Hp.Ep.14, Plu.Cim.12
transbordador, nave διέβη ἡ διάβασις LXX 2Re.19.19.
2 desembarcadero, puerto τριάκοντα σταδίων ὄντων ἀπὸ τῆς διαβάσεως πρὸς τὴν πόλιν Hyp.Fr.70.3, τῆς θαλάττης διαβάσεις fortificados en la isla Atlántida, Pl.Criti.116a, cf. Plb.5.78.5.
III ret. espacio, intervalo διαβεβήκασιν αἱ τῶν ὀνομάτων ἁρμονίαι διαβάσεις εὐμεγέθεις las junturas de palabras abarcan intervalos considerables D.H.Comp.20.13.

Greek Monotonic

διάβᾰσις: -εως, ἡ (διαβαίνω
1. πέρασμα αντίκρυ, πέρασμα, διάβαση, δ. ποιεῖσθαι, σε Ηρόδ.
2. τρόπος ή τόπος περάσματος, στον ίδ.· δ. ποταμοῦ, πέρασμα, σε Θουκ.· γέφυρα, πορθμός, σε Ξεν.

Russian (Dvoretsky)

διάβᾰσις: εως ἡ
1) переход, переправа (διάβασιν ποιεῖσθαι Her.; κωλυτὴς τῆς διαβάσεως Thuc.);
2) место или средство переправы, переправа (брод, мост и т. п.) (ποιεῖσθαι διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων Xen.): ζευγνύναι τὴν διάβασιν Plut. устроить переправу;
3) поход (ἐπὶ Μασσαγέτας Her.; τοῦ Ξέρξου Arst.).

Middle Liddell

διαβαίνω
1. a crossing over, passage, δ. ποιεῖσθαι Hdt.
2. a means or place of crossing, Hdt.: δ. ποταμοῦ a ford, Thuc.: a bridge, Xen.

English (Woodhouse)

διάβασις = crossing

⇢ Look up "διάβασις" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)