Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

διάταξις

Ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι' αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίονθεός → Whoever is incapable of associating, or has no need to because of self-sufficiency, is no part of a state; so he is either a beast or a god
Aristotle, Politics
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: διάταξις Medium diacritics: διάταξις Low diacritics: διάταξις Capitals: ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Transliteration A: diátaxis Transliteration B: diataxis Transliteration C: diataksis Beta Code: dia/tacis

English (LSJ)

εως, ἡ, (διατάσσω) A disposition, arrangement, of troops, Hdt.9.26; ἡ δ. τῶν φυλάκων D.18.248; disposition of the elements, Pl.Ti.53b; ταύτην ὁ κόσμος ἔχει τὴν δ. Arist.Cael.300b25; of a treatise, Ph.Bel.49.4; Rhet., arrangement of topics, Luc.Hist.Conscr. 24. II command, LXXPs.118(119).91, Plb.4.19.10, Phld.Herc. 1251.20, Po.2.48 (pl.); testamentary disposition, Plb.4.87.5; compact, Id.8.16.12. 2 imperial constitution, θεῖαι δ. WilckenChr.41 iii 20 (iii A. D.); κατὰ διάταξιν τοῦ Ἁδριανοῦ BGU1022.9 (ii A. D.); νεαραὶ δ., title of Justinian's Novels; of the decree of the praefectus Aegypti, WilckenChr.27.10 (ii A. D.).

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

διάταξις: -εως, ἡ, (διατάσσω) διευθέτησις, τακτοποίησις στρατευμάτων, Ἡρόδ. 9. 26· ἡ δ. τῶν φυλάκων Δημ. 309. 29· ἡ διευθέτησις τῶν στοιχείων τῆς φύσεως, Πλάτ. Τίμ. 53Β· ταύτην ὁ κόσμος ἔχει τὴν δ. Ἀριστ. Οὐρ. 3. 2, 6. ΙΙ. διαταγή, προσταγή, Πολύβ. 4. 19, 10· διαθήκη, 4. 87, 5· συνθήκη, συμφωνία, 8. 18, 12.

French (Bailly abrégé)

εως (ἡ) :
distribution, disposition.
Étymologie: διατάσσω.

Spanish (DGE)

-εως, ἡ
I 1disposición, ordenación ἐν τῇ διατάξι de tropas, Hdt.9.26, τῶν φυλάκων D.18.248, τὴν τῶν ὅλων φύσιν τε καὶ διάταξιν Hp.Ep.16, de los elementos, Pl.Ti.53b, ταύτην ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάταξιν Arist.Cael.300b25, de las figuras de una copa, Promathid.8, τὴν ἐξ ἀρχῆς διάταξιν ποιήσασθαι en unos libros, Ph.Bel.49.4, τῶν θυσιῶν Ph.1.190, de las estrellas, Str.1.1.6, D.C.56.25.5, τῶν οἰκοδομημάτων I.AI 8.168, cf. LXX Ez.43.10, Hsch., τῶν ζῳδίων del horóscopo, Vett.Val.146.23, ἡ κοσμικὴ δ. Plu.2.119f, S.E.M.9.60, ἡ περὶ τῶν νοητῶν διάταξις el orden de lo inteligible Attic.9.5, cf. Luc.DMort.16.2.
2 reparto, distribución, asignación σίτου ... ἐπὶ τὰς πόλεις SEG 34.558.29, cf. 49 (Larisa II a.C.), τῶν φόρων D.S.11.47, Θεαδελφείας δ. en cabeza de una lista por días de diversos viñedos para trabajar PPrag.116.2 (III d.C.)
división, clasificación εὐγενῶν πρεπώδη, τὰ δ' ἑταιρῶν, οὔκ ἐστιν φύσει καὶ μὴ κατὰ διατάξεις κενάς las (melodías) propias de nobles y las propias de heteras, no lo son ni por naturaleza ni conforme a divisiones arbitrarias Phld.Mus.4.14.3.
3 organización τοῦ πολιτεύματος I.AI 1.5, de un país, Str.12.1.4, cf. Plb.4.87.5, plu. αἱ πολιτικαὶ διατάξεις la organización política Aristid.Quint.106.32
ret. disposición de las partes de un escrito, un discurso ἑρμηνείας ἢ τῆς ἄλλης διατάξεως ἁμαρτήματα errores de expresión o del resto de la disposición Luc.Hist.Cons.24.
4 intención οὐχ ἡ τῶν ὀνομάτων ἀξίωσις ἀλλ' ἡ τῶν χρωμένων διάταξις no el sentido propio de las palabras sino la intención de los que las usan Hld.8.4.2.
II concr.
1 orden, mandato, disposición, precepto divino, LXX Ps.118.91, cf. 3Re.6.1d, Arr.Epict.1.12.17, Const.App.8.12.35, real ἡ Νόμα δ. ... ὑπὲρ τῶν ἱερῶν D.H.2.73, polít. y milit. πέμπειν τὰς βοηθείας κατὰ τὴν διάταξιν enviar las ayudas según lo prescrito Plb.4.19.10, privado, Phld.Elect.20.16
plu. αἱ ἀποστολικαὶ διατάξεις Constituciones de los Santos Apóstoles Didym.M.39.1624C, Διατάξεις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Const.App.Ep.tít., tb. en sg., Epiph.Const.Haer.45.4.5, 70.10.1.
2 acuerdo ἐποιήσαντο διάταξιν πρὸς τὸν Περσέα περὶ τῆς τῶν αἰχμαλώτων διαλυτρώσεως Plb.27.14.3, cf. 8.16.12.
3 reglamento que fija la repartición de los fondos comunes para los diversos gastos, presupuesto ἡ δ. [τῶν] ε[ἰς τὰς θυσί] ας καὶ τοὺς ἀγῶνας προσεπευξημένων προσόδων Hell.9.8 (Sardes I a./d.C.), μερίσαι τὸν ταμίαν τὸ ἐκ διατάξεως IG 12(8).50.8 (Imbro), cf. IG 22.844.67 (III a.C.), SEG 24.194B.48 (Atenas II a.C.), ID 442A.66, 111 (II a.C.), SEG 33.679.65 (Paros II a.C.), ἱερὰ δ. la repartición de los fondos para el culto, presupuesto para el culto, IG 22.1328.6 (II a.C.), SEG 19.172.17 (Atenas II d.C.), 30.82.21, 45 (Atenas III d.C.), ὁ ταμίας τῆς ἱερᾶς διατάξεως SEG 26.131.17, IG 22.3503.18 (ambas Atenas I a.C.).
4 en el imperio rom. trad. de lat. constitutio
a) constitución, disposición o decisión judicial del emperador gener., incluyendo decretos, edictos, rescriptos y mandatos κατὰ διάταξιν θεοῦ Ἁδριανοῦ BGU 1022.9 (II d.C.), αὐτοκρατορικαὶ διατάξεις BGU 970.23 (II d.C.), PFlor.98.9 (III d.C.), θεία δ. ISmyrna 602.5 (II d.C.), PTurner 34.1.21, Wilcken Chr.41.3.20, δ. τῶν κυρίων PStras.22.18 (III d.C.), cf. Iust.Digest.27.1.2.7
νεαρὰ δ. trad. de lat. novella, e.d. constitución o disposición adicional al Codex de Justiniano ἡ νεαρὰ δ. ἡ περὶ ἐγγυητῶν καὶ ἀντιφωνητῶν POxy.136.38 (VI d.C.), cf. PHerm.Rees 30.15, PBodl.47.14 (ambos VI d.C.);
b) decreto del prefecto de Egipto νόμοι καὶ διατάξεις Wilcken Chr.27.7, cf. 10 (II d.C.), de procónsules SEG 30.568.17 (Macedonia II d.C.), de otros mandos, aunque quizá trad. de lat. acta Plu.Pomp.46, 48, Luc.36, Cat.Mi.31
tb. disposición privada, IEphesos 17.41, 48 (I d.C.), 27.68, 452 (II d.C.).

Greek Monotonic

διάταξις: -εως, ἡ (διατάσσω), διευθέτηση, τακτοποίηση, παράταξη, σύνταξη, λέγεται για στρατεύματα, σε Ηρόδ., Δημ.· λέγεται για διάταξη θεμάτων, σε Λουκ.

Russian (Dvoretsky)

διάταξις: εως ἡ
1) размещение, расстановка (τῶν φυλάκων Dem.): ἐν τῇ διατάξι Her. во время распределения мест (в строю);
2) (рас)порядок, устройство (sc. τοῦ κόσμου Arst. и κοσμική Plut.);
3) распоряжение, приказание (πέμπειν τὰς βοηθείας κατὰ τὴν διάταξιν Polyb.);
4) завещание Polyb., Plut.;
5) соглашение, договор Polyb.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

διάταξις -εως, ἡ [διατάττω] opstelling:; ἐν τῇ διατάξει bij het opstellen (van de troepen) Hdt. 9.26.1; rangschikking:. ἑρμηνείας ἢ τῆς ἄλλης διατάξεως ἁμαρτήματα fouten in uitdrukking of verdere rangschikking van materiaal Luc. 59.24.

Middle Liddell

διάταξις, εως n διατάσσω
disposition, arrangement, of troops, Hdt., Dem.; of topics, Luc.

English (Woodhouse)

διάταξις = arrangement

⇢ Look up "διάταξις" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)