Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

καθώς

Τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε καὶ ἀρίστη → The first and best victory is to conquer self.
Plato, Laws 626e
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: καθώς Medium diacritics: καθώς Low diacritics: καθώς Capitals: ΚΑΘΩΣ
Transliteration A: kathṓs Transliteration B: kathōs Transliteration C: kathos Beta Code: kaqw/s

English (LSJ)

Adv. A = καθά, Hdt.9.82 codd., Arist.Pr.891b34, IG5(2).344.20 (Arc., iii B.C.), Wilcken Chr.11 A 53 (ii B. C.), IG22.1030.22 (i B. C.), al.; even as, Ev.Jo.15.12. 2 how, ὑπομιμνῄσκειν κ.… Aristeas 263, cf. Act.Ap.15.12. II of time, as, when, ib.7.17, LXX 2 Ma.1.31, Aristeas 310. (Condemned by Phryn.397, Moer.212.)

German (Pape)

[Seite 1290] unattisch für καθά, vgl. Lob. zu Phryn. p. 426; Arist. mund. 5 u. Sp.; öfter in der Anth.

French (Bailly abrégé)

conj.
1 selon que, comme;
2 quand, lorsque.
Étymologie: = καθ’ ὡς de κατά, ὡς.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

καθώς ook καθ’ ὡς evenals, zoals; correl. καθώς... οὕτως zoals... zo:. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς... σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου want zoals Jona een teken was, zo zal ook de mensenzoon een teken zijn NT Luc. 11.30. voor zover als:; καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν voorzover zij het konden begrijpen NT Marc. 4.33; naarmate:. καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος naarmate de tijd naderde NT Act. Ap. 7.17. hoe:. Συμεὼν ἐξηγήσατο καθώς... Symeon zette uiteen hoe... NT Act. Ap. 15.14.

Russian (Dvoretsky)

καθώς: conj.
1) как: κ. ἄνω λέλεκται Arst. как сказано выше; κ. ἐγένετο, οὕτως ἔσται NT как было, так будет;
2) так как: κ. ἤγγιζεν ὁ χρόνος NT так как приближалась пора;
3) в соответствии: κ. εὐπορεῖτό τις NT насколько кто мог.

Greek (Liddell-Scott)

καθώς: Ἐπίρρ. = καθά, Ἡρόδ. 9. 82, κατὰ τὰ Ἀντίγραφα· ἀλλ’ ἡ λέξις φαίνεται τοῦ μεταγεν, Ἑλληνισμοῦ, ὡς Ἀριστ. Προβλ. 10. 10, π. Φυτ. 1. 1, 8, Καιν. Διαθ., κτλ.· οὐδαμοῦ παρ’ Ἀττ. ἀπαντῶσα, Λοβέκ. εἰς Φρύν. 426, Sturz Μακ. Διάλ. 75 κἑξ. 2) τίνι τρόπῳ, πῶς, Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Πράξ. Ἀποστ. ΙΕ΄, 14. ΙΙ. ἐπὶ χρόνου, ὡς, ὅτε, καθὼς δὲ ἤγγιζεν ὁ χρόνος τῆς ἐπαγγελίας αὐτόθι ζ΄, 17, πρβλ. Β΄Μακκ. Λ΄, 31.

English (Abbott-Smith)

καθώς, (i.e. καθ’ ὡς), Hellenistic for καθά, q.v., καθάπερ, καθό, καθότι (Mayser, 485; Eutherford, NPhr., 495; Bl., §78, 1),
according as, even as, just as, as: Lk 1:2 (v.s. καθά), 24:39, Jo 5:23, Ac 7:48, I Co 8:2, Ga 3:6, al.; seq. οὕτως, Lk 11:30, Jo 3:14, II Co 1:5, Col 3:13, I Jo 2:6, al.; seq. καί, Jo 15:9, I Co 15:49, I Jo 2:18, al.; οὕτως… κ., Lk 24:24; id. with ellipsis of οὕτως, Mt 21:6, Mk 16:7, Ro 1:13, al.; with other elliptical constructions, Jo 6:58 17:21, 22 Ac 15:8, I Th 2:13, I Ti 1:3, I Jo 3:2, 3 12; καθὼς γέγραπται (Deiss., BS, 249), Mt 26:24, Mk 9:13, Ro 1:17, al.; introducing subst. clause as object of verb (as in Heb.), Mt 21:6, Mk 11:6,Lk 5:14, al.; after verbs of speaking, Ac 15:14; of proportion and degree, Mk 4:33, I Co 12:11, 18 al.; of time (Ne 5:6, II Mac 1:31), Ac 7:17.

English (Strong)

from κατά and ὡς; just (or inasmuch) as, that: according to, (according, even) as, how, when.

English (Thayer)

(καθώσπερ) (Tr καθώς περ), just as, exactly as: T Tr WH (also WH marginal reading). (Himerius, Psellus, Tzetzes)

Greek Monolingual

(AM καθώς)
Ι επίρρ. με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο πού, όπως (α. «καθώς καθόσουν βέβαια θά 'πεφτες» β. «καθώς μού είπες έκανα» γ. «ἀγαπᾱτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾱς», ΚΔ)
νεοελλ.
φρ. α) «καθώς πρέπει» — ευπρεπής, ευυπόληπτος
β. «καθώς και» — όπως επίσης («τους πλήρωσε όλους, καθώς και εμένα»

Greek Monotonic

καθώς: επίρρ.,
I. = καθά, σε Ηρόδ., Κ.Δ.
II. πώς, με ποιο τρόπο, σε Καινή Διαθήκη

Middle Liddell

I. = καθά, Hdt., NTest.
II. how, NTest.

Chinese

原文音譯:kaqèj 卡特-哦士
詞類次數:副詞 連詞(182)
原文字根:向下-似的
字義溯源:如同,那,正如,如,原,按,照,按著,照著,果然,像,好像,照著,因為,當,隨,以致,及至,既然;由(κατά / καθεῖς / καθημέραν / κατακύπτω)*=下,按照)與(ὡς / ὡσάν)*=好像)組成。參讀 (καθάπερ / καθώσπερ)同義字
出現次數:總共(177);太(3);可(8);路(17);約(31);徒(11);羅(18);林前(19);林後(11);加(3);弗(10);腓(3);西(5);帖前(13);帖後(1);來(8);彼前(1);彼後(2);約壹(9);約貳(2);約叄(2)
譯字彙編
1) 正如(56) 太26:24; 可1:2; 可9:13; 可14:16; 可14:21; 可16:7; 路1:70; 路2:20; 路2:23; 路19:32; 路22:13; 約1:23; 約6:31; 約10:15; 約12:14; 約13:33; 約13:34; 約15:4; 約15:9; 約15:10; 約17:2; 約17:14; 約17:21; 徒2:22; 徒7:42; 徒7:48; 徒15:15; 羅2:24; 羅4:17; 羅9:13; 林前1:6; 林前4:17; 林前14:34; 林後1:5; 林後1:14; 林後9:9; 加2:7; 加3:6; 加5:21; 弗3:3; 弗4:4; 弗5:2; 弗5:25; 弗5:29; 腓3:17; 西1:7; 西2:7; 帖前1:5; 帖前2:2; 帖前2:5; 帖前4:6; 帖前5:11; 來4:3; 彼後1:14; 約貳1:6; 約叄1:3;
2) 如(14) 路24:24; 羅1:17; 羅8:36; 羅9:29; 羅10:15; 羅11:26; 羅15:3; 羅15:9; 羅15:21; 林前1:31; 林前2:9; 林後8:15; 弗4:32; 彼後3:15;
3) 照(14) 太28:6; 可4:33; 可15:8; 路5:14; 約13:15; 約19:40; 徒2:4; 林前11:2; 林後8:5; 林後9:3; 來4:7; 約壹2:6; 約壹3:23; 約貳1:4;
4) 怎樣(11) 路6:31; 路11:30; 路17:26; 約3:14; 約6:57; 約14:31; 約17:18; 約20:21; 徒15:14; 西3:13; 來5:3;
5) 像(11) 路11:1; 約6:58; 約14:27; 約17:22; 林前10:7; 林前10:8; 林前10:9; 弗4:17; 約壹2:18; 約壹3:2; 約壹3:12;
6) 就如(7) 約7:38; 羅3:10; 羅9:33; 林後6:16; 弗1:4; 來3:7; 來5:6;
7) 像⋯一樣(7) 路6:36; 約15:12; 約17:11; 徒22:3; 林前13:12; 帖前4:13; 約壹3:3;
8) 照著(6) 太21:6; 可11:6; 路1:2; 路1:55; 約8:28; 林後4:1;
9) 正如⋯一樣(5) 路22:29; 約17:16; 徒15:8; 約壹3:7; 約叄1:2;
10) 如同⋯一樣(4) 約5:23; 約17:23; 羅1:13; 西1:6;
11) 好像(3) 林前10:33; 林前11:1; 來10:25;
12) 隨(3) 林前12:11; 林前12:18; 林前15:38;
13) 既然(3) 羅1:28; 林前5:7; 帖前2:4;
14) 既(2) 林前15:49; 林後8:6;
15) 按照(2) 弗4:21; 彼前4:10;
16) 正是(2) 路24:39; 約12:50;
17) 如⋯一樣(2) 羅15:7; 帖後3:1;
18) 有如(2) 羅3:8; 羅3:8;
19) 按(2) 徒11:29; 林前8:2;
20) 如何(2) 林後10:7; 約壹4:17;
21) 要照(1) 帖前4:1;
22) 要按(1) 約壹2:27;
23) 如同(1) 來11:12;
24) 正如⋯的(1) 帖前4:11;
25) 好像⋯一樣(1) 帖前2:14;
26) 然(1) 帖前4:1;
27) 正如⋯之時(1) 來8:5;
28) 要隨(1) 林後9:7;
29) 是遵著(1) 徒7:44;
30) 至(1) 徒7:17;
31) 乃照(1) 約5:30;
32) 這也(1) 路17:28;
33) 也像(1) 林前10:6;
34) 才是(1) 弗5:3;
35) 看作(1) 帖前2:13;
36) 甚至(1) 西1:6;
37) 既是(1) 腓2:12;
38) 原(1) 腓1:7;
39) 果然(1) 帖前3:4