Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

καλῶς

Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. → Go tell the Spartans, stranger passing by, that here, obedient to their laws, we lie.
Simonides of Kea
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: καλῶς Medium diacritics: καλῶς Low diacritics: καλώς Capitals: ΚΑΛΩΣ
Transliteration A: kalō̂s Transliteration B: kalōs Transliteration C: kalos Beta Code: kalw=s

English (LSJ)

Adv. from καλός (q.v.).

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

Greek (Liddell-Scott)

καλῶς: Ἐπίρρ. ἐκ τοῦ καλός, ὃ ἴδε.

French (Bailly abrégé)

adv.
bellement, bien :
I. au propre καλῶς ἔχειν XÉN être beau;
II. fig. en parl. de beauté morale;
1 honnêtement, honorablement : καλῶς πεφυκέναι SOPH être bien né, càd avoir des sentiments nobles ou généreux ; καλῶς ἀκούειν PLUT avoir une bonne réputation;
2 glorieusement ; καλῶς τεθνηκέναι, πίπτειν ATT mourir, succomber glorieusement;
III. convenablement, d’où
1 favorablement : καλῶς πράσσειν ESCHL être dans une belle et bonne situation, être heureux ; καλῶς ἔχει πάντα DÉM tout va bien ; καλῶς ἔχει avec l’inf. XÉN il est avantageux de ; καλῶς κεῖσθαι τινος THC ou τινι THC être en bonne situation pour qch, en vue de qch;
2 convenablement, avec raison ; μετὰ ταῦτατύχη καλῶς ποιοῦσα πολλὰ πεποίηκε τὰ κοινά DÉM après cela, la fortune, avec justice, a accru les revenus de l’État;
3 parfaitement bien : τοῦτ’ ἐγὼ καλῶς ἔξοιδα SOPH je le sais parfaitement ; particul. dans les réponses : καλῶς, très bien ; avec un adj. : καλῶς εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τί δρᾷς SOPH il est bien évident que tu ne sais ce que tu fais;
Cp. κάλλιον, rar. καλλιόνως ; Sp. κάλλιστα.
Étymologie: καλός.

English (Strong)

adverb from καλός; well (usually morally): (in a) good (place), honestly, + recover, (full) well.

English (Thayer)

(καλός), adverb (from Homer down), beautifully, finely, excellently, well: (universally, διά τό καλῶς οἰκοδομῆσθαι (Tr οἰκοδομεῖσθαι, which see), T Tr WH); specifically,
a. rightly, so that there shall be no room for blame: joined to verbs of speaking (ἀποκρινεσθια, λαλεῖν, λέγειν, προφητεύειν, etc.), well, truly, fitly, i. e. agreeably to the facts and words of the case, καλῶς "Right! Well!" an expression of approval: καλῶς ποιεῖν, to do well, act uprightly, Isaiah, that one can do καλῶς, but another κρεῖσσον); καλῶς ποιεῖν with participle to do well that, etc. (Buttmann, § 144,15a.; Winer's Grammar, 345 (323)), honestly, uprightly: ἀναστρέφεσθαι, ποιεῖν, excellently, nobly, commendably: καλῶς πάντα πεποίηκε, honorably, in honor: in a good place, comfortably).
d. καλῶς εἰπεῖν τινα, to speak well of one, καλῶς ποιεῖν τινα, to do good to, benefit one, τίνι (Winer's Grammar, § 32,1 β.; Buttmann, 146 (128)), καλῶς ποιεῖν, simply, to do good: καλῶς ἔχειν, to be well (of those recovering health): Mark 16:18.

Greek Monolingual

(AM καλῶς)
επίρρ. βλ. καλός.

Greek Monotonic

καλῶς: επίρρ. από το καλός· βλ. καλός Γ.

Russian (Dvoretsky)

κᾰλῶς: adv. (compar. κάλλιον - редко καλλιόνως, superl. κάλλιστα)
1) красиво, прекрасно, изящно: κ. ἔχειν Xen. быть красивым;
2) честно, благородно (κ. καὶ εὖ Plat.): κ. πεφυκέναι Soph. быть благородным; κ. ἀκούειν Plut. (ср. лат. bene audire) пользоваться хорошей славой;
3) славно, доблестно, с честью (ζῆν, τεθνηκέναι Soph.);
4) благоприятно, успешно, счастливо (ἀγωνίζεσθαι Lys.): κ. πράσσειν Aesch. и κ. καὶ εὖ πράττειν Plat. быть счастливым, благоденствовать; ἤδη κ. ἔχει σοι Arph. повезло же тебе; κ. ἔχει πάντα Dem. все в порядке;
5) удобно, выгодно: Ἰταλίας παράπλου (или ἐν παράπλῳ) κ. κεῖσθαι Thuc. быть выгодно расположенным на морском пути в Италию;
6) справедливо, по справедливости, как и следует (быть) (ἡ τύχη κ. ποιοῦσα πολλὰ πεποίηκε τὰ κοινά Dem.): καλὸς ποιῶν ἀπόλλυτα Arph. он погибает по заслугам;
7) совершенно, вполне, в высшей степени (κ. εὐδαίμων Aesch.; καλὸς κάλλιστα Pind.): κ. εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τί δρᾷς Soph. совершенно очевидно, что ты (сам) не знаешь, что делаешь;
8) хорошо, отлично, превосходно: τοῦτ᾽ ἐγὼ κ. ἔξοιδα это я отлично знаю; (в ответах) отлично, хорошо, ладно, правильно Eur., Arph. etc.; (в учтиво-ироническом отказе) благодарю покорно: εἴσιθ᾽ ἅμ᾽ ἐμοί. - Πάνυ κ. (или κάλλιστ᾽, ἐπαινῶ) Arph. войдем со мной. - Нет уж, благодарю.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

καλῶς adv., zie καλός.

Chinese

原文音譯:kalîj 卡羅士
詞類次數:副詞(36)
原文字根:完美 似的 相當於: (יָטַב‎) (טָבַב‎ / טִבָּה‎ / טֹוב‎ / טֹובָה‎)
字義溯源:好,善,善事,正確,正對,不錯,對,美,推薦,誠然,很好,好好的,好位上,好意;源自(καλός)*=美好的)。參讀 (εὖ / εὖγε)同義字參讀 (καλός)同源字
出現次數:總共(35);太(2);可(6);路(4);約(4);徒(2);羅(1);林前(3);林後(1);加(2);腓(1);提前(3);來(1);雅(3);彼後(1);約叄(1)
譯字彙編
1) 好(11) 可12:28; 路6:26; 路6:27; 路6:48; 路20:39; 徒10:33; 林前7:37; 林前7:38; 林前14:17; 加5:7; 約叄1:6;
2) 善於(3) 提前3:4; 提前3:12; 提前5:17;
3) 對的(2) 約4:17; 羅11:20;
4) 是不錯的(2) 太15:7; 徒28:25;
5) 美好(1) 腓4:14;
6) 好意(1) 加4:17;
7) 好好的(1) 來13:18;
8) 好位上(1) 雅2:3;
9) 好好(1) 彼後1:19;
10) 很好(1) 雅2:19;
11) 很好了(1) 雅2:8;
12) 罷了(1) 林後11:4;
13) 不錯(1) 約13:13;
14) 都好(1) 可7:37;
15) 誠然是(1) 可7:9;
16) 是對的(1) 可7:6;
17) 是的(1) 可12:32;
18) 好了(1) 可16:18;
19) 善事(1) 太12:12;
20) 正對(1) 約8:48;
21) 對(1) 約18:23

English (Woodhouse)

καλῶς = auspiciously, beautifully, fortunately, happily, honestly, well, no thank you

⇢ Look up "καλῶς" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)