Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

σκῦτος

Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει → Everything flows and nothing stands still
Heraclitus
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: σκῦτος Medium diacritics: σκῦτος Low diacritics: σκύτος Capitals: ΣΚΥΤΟΣ
Transliteration A: skŷtos Transliteration B: skytos Transliteration C: skytos Beta Code: sku=tos

English (LSJ)

εος, τό, A skin, hide, esp. dressed hide or tanned hide, Od.14.34, Hp.Art.33, Ar.Eq.868; ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἦν τότ' ἐν τοῖς σκύτεσι (with a reference to Cleon the tanner) Id.Pax669; εἰ ἐμβάται γένοιντο σκύτους X.Eq.12.10; τῶν σκυτῶν ῥυτίδες Pl.Smp.191a; σκυτῶν τομή Id.Chrm.173d. II leather thong, whip, D.21.180, Plu.Pomp.18, etc.; σκύτη βλέπειν to look like a whipped cur, Eup.282, Ar.V. 643; σ. τέμνειν εἰς νουθεσίαν ἀνθρώπων ἀφρόνων Socr.Ep.12. (Cf. Skt. skunomi 'cover', Lat. obscurus.) σκύτος with ῠ occurs in codd.; but in Ar.Pl.514 Bentl. restored σκυλοδεψεῖν; so in Theoc. 25.142 σκύλος is the better reading, and in Lyc.1316 Scheer conjectures σκύλος.]

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 908] τό, die Haut, bes. die abgezogene u. schon gegerbte od. zubereitete Haut eines Thieres, das Leder; Od. 14, 34; σκύτη πωλεῖν, Ar. Equ. 865; auch alles aus Leder Gemachte, Schild, Peitsche, Jac. A. P. p. 41; komisch σκύτη βλέπειν, Ar. Vesp. 643, sich vor der Peitsche fürchten, wo der Schol. auch aus Eupolis diese sprichwörtliche Redensart anführt: ἐπὶ τῶν ὑποψιαστικῶς διακειμένων πρὸς τὰ μέλλοντα κακά, du desiehst Schläge; ähnlich νοῦς ἐν τοῖς σκύτεσιν, Pax 652, beide Male mit Anspielung auf das Gerberhandwerk des Kleon; vgl. Zenob. 6, 2; Alciphr. 3, 51; τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας, Plat. Conv. 191 a; Peitsche Dem. 21, 180. –[Σκύτος mit kurzem υ ist sehr zw., s. Drac. 83, 9, vgl. Jac. A. P. 131; weshalb an Stellen, wie Theocr. 25, 142, Lycophr. 1316, σκύλος od. κύτος zu schreiben scheint.]

Greek (Liddell-Scott)

σκῦτος: τό, ὡς τὸ κύτος [ῠ], δέρμα, μάλιστα δὲ κατειργασμένον δέρμα, βύρσα, «πετσί», «τομάρι», Ὀδ. Ξ. 34, Ἱππ. π. Ἄρθρ. 799, Ἀριστοφ. Ἱππ. 868, Εἰρ. 669· εἰ ἐμβάται γένοιντο σκύτους Ξεν. Ἱππ. 12, 10· τῶν σκυτῶν ῥυτίδες Πλάτ. Συμπ. 191Α· σκυτῶν τομὴ ὁ αὐτ. ἐν Χαρμ. 173D, ἴδε ἐν τέλ. ΙΙ. ἱμὰς ἐκ δέρματος, μάστιξ, Δημ. 572. 27, Πλουτ. Πομπ. 18, κτλ.· σκύτη βλέπειν, βλέπω ὡς ἐὰν πρόκειται νὰ μαστιγωθῶ, Εὔπολ. ἐν «Χρυσῷ γένει» 12, Ἀριστοφ. Σφ. 643· ὁ νοῦς γὰρ ἡμῶν ἦν τότ’ ἐν τοῖς σκύτεσι (ἀλλὰ μετά τινος ἀναφορᾶς πρὸς Κλέωνα τὸν βυρσοδέψην), ὁ αὐτ. ἐν Εἰρ. 667· σκ. τέμνειν εἰς νουθεσίαν ἀφρόνων Σωκρ. Ἐπιστ. σ. 28. 2) ὁ ἐκ δέρματος φαλλός, ὁ εἰσαχθεὶς εἰς τὴν Ἀττικὴν κωμῳδίαν· πρβλ. σκύτινος. (Πρβλ. τὸ Σανσκρ. sku, sku-nômi (tego)· Λατ. ob-scū-rus· καὶ πρὸς τὸ σκῦτος, κύτος [ῠ], πρβλ. scū-tum, cŭ-tis· -ἴδε σκεῦος). [σκύτος μετὰ ῠ ἀπαντᾷ ἐν τοῖς Ἀντιγράφοις· ἀλλὰ παρ’ Ἀριστοφ. ἐν Πλ. 514 ὁ Bentl. Διώρθωσε σκῠλοδεψεῖν· οὕτω παρά Θεοκρ. 25. 142 ο Troup διώρθωσε σκύλος, καὶ παρὰ Λυκόφρ. 1316 ὁ Bachm. διορθοῖ κύτος].

French (Bailly abrégé)

ion. -εος, att. -ους (τό) :
1 peau d’un animal écorché ; peau travaillée, cuir;
2 lanière de cuir, fouet.
Étymologie: R. Σκυ, couvrir ; cf. κύτος, lat. scutum, cutis, obscurus.

English (Autenrieth)

εος: hide, leather, Od. 14.34†.

Spanish

látigo

Greek Monolingual

το / σκῡτος, ΝΑ
δέρμα και κυρίως το κατεργασμένο δέρμα ζώου, βύρσα
αρχ.
1. δερμάτινος ιμάντας, λουρί («ἀπεκτείνατε τοῦτον, ὅτι σκῡτος ἔχων ἐπόμπευε», Δημοσθ)
2. δερμάτινος φαλλός, σκηνικό εξάρτημα στην αττική κωμωδία
3. φρ. α) «σκύτη βλέπειν ποιήσω» — θα σέ δείρω με μαστίγιο (Αριστοφ.)
β) «σκύτη τέμνω» — κατασκευάζω μαστίγια (Σωκρ. Επιστ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Τεχνικός όρος αβέβαιης ετυμολ. Κατά μία άποψη, ο τ. με αρχική σημ. «περίβλημα» ανάγεται στη μηδενισμένη βαθμίδα (s)qūt- της ΙΕ ρίζας (s)qeut- «προστατεύω, καλύπτω, κρύβω», πιθ. με την έννοια ότι το δέρμα είναι το περίβλημα του σώματος. Συνδέεται δε με αντίστοιχους τ. χωρίς προθετικό σ- που σημαίνουν «δέρμα» (πρβλ. λατ. cŭtis, αρχ. άνω γερμ. hūt, αρχ. πρωσ. keutο) και πιθ. με τα: κύτος, κεύθω, επισκύνιον].

Greek Monotonic

σκῦτος: τό, όπως το κύτος [ῠ],
I. δέρμα ζώου, δορά, τομάρι, πετσί, προβιά, ιδίως αυτό που έχει υποστεί κατεργασία, βυρσοδεψία, σε Ομήρ. Οδ., Αριστοφ. κ.λπ.
II. δερμάτινη λωρίδα, μαστίγιο, σε Δημ.· σκύτη βλέπειν, βλέπω μπροστά μου μαστίγια, δηλ. σα να επρόκειτο να μαστιγωθώ, σε Αριστοφ.

Dutch (Woordenboekgrieks.nl)

σκῦτος -εος, contr. -ους, τό bewerkte of gelooide huid, leer:. σκύτη πωλεῖν huiden verkopen Aristoph. Eq. 868. uitbr. leren riem, zweep:. σκύτη βλέπειν kijken als iemand die zweepslagen krijgt Aristoph. Ve. 643.

Russian (Dvoretsky)

σκῦτος: εος τό
1) выделанная кожа Hom., Arph., Xen., Plat.;
2) кожаный бич, плеть Dem., Plut.: σκύτη βλέπειν погов. Arph. иметь вид приговоренного к наказанию плетьми.

Frisk Etymological English

Grammatical information: n.
Meaning: prepared skin, leather, leather thong (ξ 34).
Compounds: Compp., e.g. σκυτο-τόμος m. leather-worker, cobbler (H 221); as 2. member in δωδεκά-σκυτος consisting of twelve leather strips (Pl.).
Derivatives: 1. Dimin. σκυτ-άριον n., -ίς f. (hell. a. late). 2. adj. -ινος leathern (IA.), -ικός belonging to leather(-work), ἡ -ικη τέχνη cobblers job (Pl., Arist. a. o.), -ώδης leather-like (Arist.). 3. subst. -εύς m. cobbler (Att.) with -εῖον, -εύω, -εία, -ευσις (Hp., Att. etc.; Bosshardt 50). 4. verb -όομαι in ἐσκυτωμένος coated with leather (Att. inscr., Plb. a. o.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: No immediate non-Greek agreement. The other languages have several comparable words for skin v. t., but all without initial s-: with long vowel as in σκῦτος the Germ. word for skin, e.g. OHG hūt, PGm *hūði-, IE *kūt-i-; with short vowel Lat. cutis skin, Lith. kutỹs pouch around the body, money-bag; with diphthong (full grade) OPr. keuto skin, IE *keutā, Lith. kiáutas case, envelop, shell; further forms in WP. 2, 549f., Pok. 952, W.-Hofmann s. cutis. If prop. *'cover', one may consider further connection with σκῦλα, ἐπισκύνιον; s. vv. All kinds of combinations in Specht Ursprung 208, 226 a. 237. Cf. also κεύθω. -- Lat. scūtum shield is ambivalent; s. W.-Hofmann s. v.

Middle Liddell

σκῦτος, εος, τό,
I. a skin, hide, esp. a dressed or tanned hide, Od., Ar., etc. like κύτος
II. a leather thong, a whip, Dem.; σκύτη βλέπειν to look whips, i. e. as if one was going to be whipt, Ar.

Frisk Etymology German

σκῦτος: {skũtos}
Grammar: n.
Meaning: die zubereitete Haut, Leder, Lederriemen (seit ξ 34).
Composita : Kompp., z.B. σκυτοτόμος m. Lederarbeiter, Schuster (seit H 221); als Hinterglied in δωδεκάσκυτος aus zwölf Lederstreifen bestehend (Pl.).
Derivative: Davon 1. Demin. σκυτάριον n., -ίς f. (hell. u. sp.). 2. Adj. -ινος ledern (ion. att.), -ικός ‘zur Leder(arbeit) gehörig’, ἡ -ικὴ τέχνη die Schusterei (Pl., Arist. u. a.), -ώδης lederähnlich (Arist.). 3. Subst. -εύς m. Schuster (att.) mit -εῖον, -εύω, -εία, -ευσις (Hp., att. usw.; Bosshardt 50). 4. Verb -όομαι in ἐσκυτωμένος mit Leder bekleidet (att. Inschr., Plb. u. a.).
Etymology : Keine unmittelbare außergriech. Entsprechung. Die übrigen Sprachen besitzen mehrere anklingende Wörter für ‘Haut od. ä.’, aber alle ohne anlaut. s- : mit Langvokal wie in σκῦτος das germ. Wort für Haut, z.B. ahd. hūt, urg. *hūði-, idg. *qūt-i-; mit Kurzvokal lat. cŭtis Haut, lit. kutỹs Beutel um den Leib, Geldkatze; mit Diphthong (Hochstufe) apreuß. keuto Haut, idg. *qeutā, lit. kiáutas Gehäuse, Hülle, Schale; weitere Formen bei WP. 2, 549f., Pok. 952, W.-Hofmann s. cutis. Wenn eig. *’Bedeckung’, ist weiterer Anschluß an σκῦλα, ἐπισκύνιον zu erwägen; s. dd. Allerhand Kombinationen bei Specht Ursprung 208, 226 u. 237. Vgl. auch κεύθω. — Lat. scūtum Schild ist zweideutig; s. W.-Hofmann s. v.
Page 2,744-745

English (Woodhouse)

σκῦτος = leather whip

⇢ Look up "σκῦτος" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)