Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

φιλανθρωπία

Τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα → Love is the name for our pursuit of wholeness, for our desire to be complete
Plato, Symposium, 192e10
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: φῐλανθρωπῐ́ᾱ Medium diacritics: φιλανθρωπία Low diacritics: φιλανθρωπία Capitals: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Transliteration A: philanthrōpía Transliteration B: philanthrōpia Transliteration C: filanthropia Beta Code: filanqrwpi/a

English (LSJ)

ἡ,
A philanthropy, humanity, benevolence, kind-heartedness, humane feeling, or, in a weaker sense, kindliness, courtesy,
I of men, Hp.Praec. 6, Pl.Euthphr.3d, X.Cyr.1.4.1, Act.Ap.28.2, etc.; opp. σεμνότης, Isoc. 15.133; opp. φθόνος, D.20.165; opp. ὠμότης, ib.109; joined with εὔνοια, Isoc.5.114, D.18.5; with πραότης, Isoc.5.116; with χρηστότης, Iamb. ap. Stob.4.5.76; φιλανθρωπία λόγων = courtesy, D.18.298; τῆς παρὰ τουτωνὶ τιμῆς καὶ φιλανθρωπίας ib.209; φιλανθρωπία διὰ τῶν λόγων Plb.28.17.11; φιλανθρωπίαν προσάγειν τινί Id.1.81.8; φιλανθρωπία εἰς or πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους, ib.79.8, ΙΙ; ὑπὸ φιλανθρωπίας Pl.l. c.; μετὰ φιλανθρωπίας Isoc.15 l. c.; clemency, X.Cyr.7.5.73; so φιλανθρωπίᾳ Id.Ages.1.22; the intercourse of lovers, Aeschin.1.171: pl., φιλανθρωπίαι = acts of kindness, courtesies, D.8.70, 25.86, Plb.36.17.13, Phld.Rh.2.160 S., etc.
b ἡ σὴ φιλανθρωπία as a form of address, your Clemency, PRyl.296 (ii A. D.), etc.
2 of God, love to man, Ep. Tit.3.4, al.
II of things, ἡ τοῦ ὀνόματος (i. e. νόμος) φιλανθρωπία its mildness, D.24.156; ἡ φιλανθρωπία τῆς τέχνης, of agriculture, X.Oec.15.4, cf. Aeschin.2.15; χώρα πάσης φιλανθρωπίας ἐστερημένη, of a desert country, D.S. 17.50; in disease, mild symptoms, Gal.19.219.
III concession, privilege, UPZ162 vii 21 (ii B. C.), OGI139.20 (Egypt, ii B. C.), Rev.Phil.10 (1936).253 (Ilium); θεία φιλανθρωπία = imperial grant, SIG888.102 (Scaptopara, iii A. D.).

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 1275] ἡ, das Wesen, Betragen des φιλάνθρωπος, Menschenliebe, Menschenfreundlichkeit; Plat. Euthyphr. 3 d; Xen. Cyr. 1, 4,1. 4, 2,10; Dem. 24, 156; Ggstz von ὠμότης Lpt. 109; φιλανθρωπίαι καὶ ἐγγύαι γίγνονται Dem. 25, 86; εἴς τινα, Pol. 1, 79, 8; πρός τινα, 1, 79, 11; φιλανθρωπίαν προσάγειν τινί 1, 81, 8; ἡ διὰ τῶν λόγων φιλ. 8, 15, 11; Sp., wie Plut. Lyc. 16 u. oft; Luc. u. A.; D. Sic. 17, 50 sagt χώρα ἐστερημένη πάσης φιλανθρωπίας, aller menschlichen Cultur entbehrend.

Greek (Liddell-Scott)

φῐλανθρωπία: ἡ, ὡς καὶ νῦν, τὸ εἶναι φιλάνθρωπον, ἡ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀγάπη, εὐεργετικὴ διάθεσις, ἢ καθόλου ἀγαθότης, εὐσένεια, εὐγένεια τρόπων, φιλοφροσύνη, 2) ἐπὶ ἀνθρώπων, Πλάτ. Εὐθύφρων 3D, Ξεν. Κύρ. Παιδ. 1. 4, 1· ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ σεμνότης, Ἰσοκρ. περὶ Ἀντιδ. § 141· τὸ φθόνος, Δημ. 507. 26· τὸ ὠμότης, ὁ αὐτ. 490. 7· συνημμένον μετὰ τοῦ εὔνοια, πρᾳότης, Ἰσοκρ. 105D, 106A· μετὰ τοῦ χρηστότης, Ἰάμβλ. παρὰ Στοβ. 315. 52, κλπ.· φιλ. λόγων, φιλοφροσύνη, Δημ. 325. 9. οὕτω, φ. διὰ τῶν λόγων Πολύβ.· φ. προσάγειν τινὶ ὁ αὐτ. 1. 81. 8· φ. εἴς ἢ πρός τινα αὐτόθι 79. 8 καὶ 11· ὑπὸ φιλανθρωπίας Πλάτ. Εὐθύφρων 3D· μετὰ φ. Ἰσοκρ. περὶ Ἀντιδ. ἔνθ’ ἀνωτ.· ἢ ἁπλῶς φιλανθρωπίᾳ Ξεν. Ἀγησ. 1. 22· ― ὡσαύτως, ἐπιείκεια, ὁ αὐτ. ἐν Κύρ. Παιδ. 7. 5, 73 ἐλευθεριότης, ὁ αὐτ. ἐν Οἰκ. 15. 9· ἡ τῶν ἐραστῶν σχέσις, διάφ. γραφ. παρ’ Αἰσχίν. 24. 27· ― ἐν τῷ πληθ., πράξεις εὐνοίας, φιλοφροσύνης, Δημ. 107. 17., 796. 3, Πολύβ., κλπ. 2) ἐπὶ τοῦ Θεοῦ, ἡ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀγάπη, Πρὸς Τίτον γ΄, 4, κ. ἀλλ. ΙΙ. ἐπὶ πραγμάτων, ἡ τοῦ ὀνόματος φιλ., ἡ ἠπιότης, ἀγαθότης, ἡ μετριότης αὐτοῦ, Δημ. 748, 28· ἡ φ. τῆς τέχνης, ἐπὶ τῆς γεωργίας, Ξεν. Οἰκον. 15. 9, πρβλ. Αἰσχίνην 30. 14· ἐστερημένη πάσης φιλ., ἐπὶ ἐρήμου χώρας, Διόδ. 17. 50.

French (Bailly abrégé)

ας (ἡ) :
1 en gén. sentiments d’humanité, de bonté ; φιλανθρωπία λόγων DÉM bienveillance de langage ; φιλανθρωπίᾳ XÉN par bonté ; au pl. αἱ φιλανθρωπίαι actes d’humanité, de bonté;
2 particul. affabilité, clémence, libéralité.
Étymologie: φιλάνθρωπος.

English (Strong)

from the same as φιλανθρώπως; fondness of mankind, i.e. benevolence ("philanthropy"): kindness, love towards man.

English (Thayer)

φιλανθρωπίας, ἡ (φιλάνθρωπος), from Xenophon, and Plato down, love of mankind, benevolence (Vulg. humanitas) (R. V. kindness): Titus 3:4. (Cf. Field, Otium Norv. Pars 3:ad the passages cited.)

Greek Monolingual

η, ΝΜΑ φιλάνθρωπος
1. η αγάπη προς τον άνθρωπο, προς το ανθρώπινο γένος, φιλαλληλία («τῶν Ἑλλήνων... πραότητα καὶ φιλανθρωπίαν», Iσοκρ.)
2. συν. στον πληθ. οι φιλανθρωπίες και αἱ φιλανθρωπίαι
φιλανθρωπικές πράξεις, ευεργεσίες
3. θεολ. η αγάπη του θεού για τον άνθρωπο, με κορυφαία έκφραση το μυστήριο της ενανθρώπισης του Χριστού («ὅτε... ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῡ», ΚΔ)
νεοελλ.
η αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του υπό τη μορφή της ελεημοσύνης και της γενικότερης ηθικής και υλικής συμπαράστασης προς εκείνους που έχουν ανάγκη από αυτήν, αγαθοεργία
αρχ.
1. πραότητα, επιείκεια
2. παραχώρηση, προνόμιο
3. (για πράγμ.) ηπιότητα
4. φρ. α) «φιλανθρωπία λόγων» — φιλοφροσύνη (Δημοσθ.)
β) «χώρα ἐστερημένη πάσης φιλανθρωπίας» — χώρα έρημη, χωρίς κανένα έργο πολιτισμού (Διόδ.)
γ) «θεία φιλανθρωπία» — αυτοκρατορική δωρεά επιγρ..

Greek Monotonic

φῐλανθρωπία: ἡ,
I. 1. ανθρωπιά, καλοσύνη, ευγένεια, σε Πλάτ., Ξεν. κ.λπ.· σε πληθ., πράξεις ευγένειας, σε Δημ.
2. λέγεαι για το Θεό, αγάπη προς τον άνθρωπο, σε Καινή Διαθήκη ΙI. λέγεται για πράγματα, ἡ τοῦ ὀνόματος φιλανθρωπία, η ανθρωπιά του, ευγένεια, πραότητα, σε Δημ.· ἡ φιλανθρωπία τῆς τέχνης, αναφέρεται στη γεωργία, σε Ξεν.

Russian (Dvoretsky)

φιλανθρωπία:
1) человеколюбие, человечность: φιλανθρωπίᾳ Xen. и ὑπὸ φιλανθρωπίας Plat. из человеколюбия, по доброте (своей); αἱ φιλανθρωπίαι Dem. человеколюбивые поступки, добрые дела;
2) благосклонность, снисходительность, тж. приветливость, ласковость: φ. λόγων Dem. и διὰ τῶν λόγων Polyb. ласковая или приветливая речь; πάσης φιλανθρωπίας ἐστερημένη (χώρα) Diod. крайне неприветливая местность; ἡ φ. τῆς τέχνης Xen. благотворное влияние (земледельческого) искусства, но Aeschin. привлекательность (сценического) искусства.

Middle Liddell

φῐλανθρωπία, ἡ, [from φιλ/ανθρωπος]
I. humanity, benevolence, kindliness, Plat., Xen., etc.:—in pl. acts of kindness, kindnesses, courtesies, Dem.
2. of God, love to man, NTest.
II. of things, ἡ τοῦ ὀνόματος φιλ. its humanity, kindliness, mildness, Dem.; ἡ φ. τῆς τέχνης, speaking of agriculture, Xen.

Chinese

原文音譯:filanqrop⋯a 非而-安特而-哦披阿
詞類次數:名詞(2)
原文字根:喜愛-向上-歸回 觀看(著)
字義溯源:喜愛人類,對人的慈愛,仁慈,親切,慈愛,好心腸的,有情分;由(φίλος)*=親愛)與(ἄνθρωπος)=人類)組成,而 (ἄνθρωπος)又由(ἀνήρ)*=人)與(ὠφέλιμος)X*=容貌)組成,其中 (ὠφέλιμος)X*出自(ὀπτάνομαι)*=注視)
出現次數:總共(2);徒(1);多(1)
譯字彙編
1) 對人的慈愛(1) 多3:4;
2) 有情分(1) 徒28:2

English (Woodhouse)

φιλανθρωπία = affability, considerateness, courtesy, gentleness, humanity, kindliness, kindness, tact, goodness of heart, goodwill

⇢ Look up "φιλανθρωπία" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)

Translations

Albanian: filantropia; Armenian: բարեգործություն, մարդասիրություն; Asturian: filantropía; Basque: filantropia; Bulgarian: човеколюбие, филантропия; Catalan: filantropia; Chinese Czech: filantropie; Danish: filantropi; Dutch: filantropie; Esperanto: filantropio; Estonian: filantroopia; Finnish: filantropia, ihmisystävällisyys; French: philantropie; Galician: filantropía; Georgian: ფილანთროპი; German: Philantropie, Menschenliebe, Nächstenliebe; Greek: φιλανθρωπία; Ancient Greek: φιλανθρωπία; Hebrew: נדבנות‎; Hindi: लोकोपकार; Indonesian: filantropi; Irish: daonnachtúlacht; Italian: filantropia; Japanese: 人間好き, 慈善活動; Kashubian: filantropiô; Kazakh: филантропия; Latin: phĭlanthrōpĭa; Latvian: labdarība, filantropija; Lithuanian: labdarys, filantropas; Macedonian: филантропија; Manx: miallys; Mingrelian: ფილანთროპი; Norwegian Bokmål: filantropi; Nynorsk: filantropi; Occitan: filantropia; Polish: filantropia; Portuguese: filantropia; Punjabi: ਲੋਕ ਭਲਾਈ; Romanian: filantropie; Russian: филантро́пия; Serbo-Croatian Cyrillic: филантро̀пија; Roman: filantròpija čovekoljublje, čovekoljubivost; Slovak: dobročinnosť; Slovene: filantropíja, človekoljubje; Spanish: filantropía; Swedish: filantropi; Tagalog: pagkakawang-gawa; Telugu: దాతృత్వం; Turkish: hayırseverlik, insanseverlik, yardımseverlik; Ukrainian: філантропі́я; Uzbek: filantropiya; Volapük: menilöf; Welsh: dyngarwch; West Frisian: filantropy; Yiddish: פֿילאַנטראָפּיע‎