Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἀφανής

Τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει → Everything flows and nothing stands still
Heraclitus
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἀφᾰνής Medium diacritics: ἀφανής Low diacritics: αφανής Capitals: ΑΦΑΝΗΣ
Transliteration A: aphanḗs Transliteration B: aphanēs Transliteration C: afanis Beta Code: a)fanh/s

English (LSJ)

ές, (φαίνομαι) A unseen, especially of the nether world, Ταρτάρου πυθμήν Pi.Fr.207, cf. A.Th.860 (lyr.); ἀ. κἀν Ἀΐδα δόμῳ φοιτάσῃς Sapph.68; χάσμα ἀφανές a blind pit, Hdt.6.76; ἡ ἀφανὴς θεός, of Persephone, S.OC1556 (lyr.); ὁ ἀφανὴς πόλος, i. e. the south pole, Arist.Cael.285b21, Mu.394b31 (but ἀφανὴς κόσμος = starless, Vett.Val.6.22). 2 ἀφανὴς γίγνεσθαι, = ἀφανίζεσθαι, disappear, ὑπὸ γῆν Hdt.3.104, cf. E.IT757, Pl.R.360a; so ἀφανὴς ἦν disappeared, Hdt.7.37, cf. X.An.1.4.7; of soldiers missing after a battle, Th.2.34; runaway, absconded, PGen.5.4(ii A. D.). b στήλας ἀ. ποιῆσαι obliterate, SIG38.38 (Teos). 3 unnoticed, secret, ἀφανὴς νόος ἀθανἁτων Sol.17; ἀφανὲς νεῦμα a secret sign, Th.1.134; ἀφανὲς χωρίον = out of sight, Id.4.29, cf. ib.67; ἀ. ξιφίδιον = concealed, Id.8.69; δι' ἐπιστολῶν ἀφανῶν secret or invisible writings, Ph.Bel.102.29: c. part., ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες = depart without being noticed, X.An.4.2.4; ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν Th.1.68; μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀ. ἦν he was well known to do... X.Mem.1.1.2. b uncertain, doubtful, ἀφανεῖς νοῦσοι Hdt.2.84; σὺν ἀφανεῖ λόγῳ on an uncertain charge, S.OT657 (lyr.); ἐν ἀφανεῖ λ. Antipho 5.59; μόρος S.OC1682 (lyr.); ὄνομα E.Tr.1322 (lyr.); ἐλπίς Th.5.103; πρόφασις ἀφανεστάτη λόγῳ Id.1.23; οὐκ ἀ. τεκμήρια X. Ages.6.1; μεθέντας τἀφανῆ, opp. τὸ πρὸς ποσί, S.OT131; ἀφανὴς χάρις a favour from an unknown hand, D.19.240; ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον ἀνενείκας Hdt.2.23; μισῶ μὲν ὅστις τἀφανῆ περισκοπῶν S.Fr.737; τὰ ἀ. μεριμνᾶν Ar.Fr.672; ὑπὲρ τῶν ἀ. φανεροῖς μαρτυρίοις χρῆσθαι Arist. EN1104a13; of what is beyond the evidence of sense, opp. φανερόν, ἁρμονίη ἀ. φανερῆς κρείττων Heraclit.54, cf. Phld.Sign.1, al.; τἀφανὲς διὰ τοῦ φαινομένου συλλογίζεσθαι Epicur.Nat.14.4; τὸ τῆς τύχης ἀ. οἷ προβήσεται E.Alc.785; τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορθώσειν Th.2.42; ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖσθαι, ἐν τῷ ἀφανεῖ εἶναι, Id.1.42, 3.23; ἐν ἀ. κεκτῆσθαί τι secretly, Pl.Lg. 954e; ἐκ τοῦ ἀφανοῦς Th.1.51, 4.96, etc.; ἐξ ἀ. A.Fr.57.9, Ar.Ra. 1332: neuter plural as adverb, E.Hipp.1289 (lyr.). Regul.Adv. ἀφανῶς Th. 3.43, etc.: Sup. ἀφανέστατα X.HG5.1.27. 4 of persons and things, unnoticed, obscure, E.Tr.1244; also οὐ γὰρ ἀ. κρινεῖτε τὴν δίκην Th.3.57; ἀφανὴς καὶ ταπεινὴ φύσις D.61.35. 5 ἀφανὴς οὐσία personal property, as money, which can be secreted and made away with (cf. ἀφανίζω 1.7), opp. φανερά (real), as land, Lys.32.4, cf. BCH27.219 (Crete); opp. ἐμφανής, IG12(2).15.8 (Mytil.), SIG554.17; but simply, concealed, ἀφανῆ καταστῆσαι τὴν οὐσίαν Lys.20.23: in lit. sense, ἀφανὴς πλοῦτος Ar. Ec.602; πλοῦτος ἀφανὴς ὃν σὺ κατορύξας ἔχεις Men.128.16.

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 407] ές, unsicher, dunkel, Τάρταρος Pind. frg. 223; χέρσος Aesch. Spt. 842; θεός Soph. O. C. 1553; μόρος 1679; λόγοι O. R. 657; verborgen, χάσμα Her. 6, 76; heimlich, λόγος ἀφανής, der πρόνοια φανερά entgegengesetzt, Antipho 5, 59, wie οὐσία ἀφ. u. φανερά Lys. 32, 4, nach B. A. 468 ἡ ἐν χρήμασι καὶ σώμασι καὶ σκεύεσι; von einem Orte, dem καταφανής entgegengesetzt, Xen. Cyr. 3, 3, 28, wie dem ἐμφανής Men. Stob. Flor. 16, 13; ἐν ἀφανεῖ κεῖται, es ist noch verborgen, ungewiß, Thuc. 1, 42; τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορθώσειν, die Unsicherheit des Erfolgs, 2, 42; ἐλπίς, unsichere Hoffnung, 5, 103; unbemerkt, Xen. Cyr. 5, 2, 32; vermißt, Thuc. 2, 43; verschwunden, fortgegangen, Xen. An. 1, 4, 7; mit partic., ᾤοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, sie glaubten unbemerkt fortzugehen, 4, 2, 4; οὐκ ἀφανής εἰμι ποιῶν τι, = φανερός, Mem. 1, 1, 2; ποιῶ τι ἀφανὴς ὤν Thuc. 1, 68. – Adv. ἀφανῶς, auch ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, heimlich, Thuc. 4, 96; ἐν ἀφανεῖ Plat. Legg. XII, 954 d. – Auch unberühmt, unangesehen, Eur. Tr. 1322; Thuc. 3, 57; καὶ ταπεινὴ φύσις Dem. 61, 35; Sp.

Greek (Liddell-Scott)

ἀφανής: -ές, (φαίνομαι, φανῆναι) μὴ φαινόμενος, ἀόρατος, ἀθέατος, Λατ. caecus, ιδίως ἐπὶ τοῦ κάτω κόσμου, Τάρταρος Πινδ. Ἀποσπ. 223, πρβλ. Αἰσχύλ. Θήβ. 860· οὕτω, χάσμα ἀφανές, μὴ ὁρώμενον, Ἡρόδ. 6. 76· ἡ ἀφ. θεός, ἐπί τῆς Περσεφόνης, Σοφ. Ο.Κ. 1556· ὁ ἀφ. πόλος, δηλ. ὁ νότιος, Ἀριστ. π. Οὐρ. 2. 2, 15, π. Κόσμ. 4. 14· περὶ τοῦ ἐν Θουκ. 4. 67, ἴδε φυλακὴ Ι. 1. 2) ἀφ. γίγνεσθαι, ἀφανίζεσθαι, ἐξαφανίζεσθαι, Ἡρόδ. 3. 104, Εὐρ. Ι. Τ. 757, Πλάτ. Πόλ. 359Ε· οὕτω, ἀφ. ἧν, ἐξηφανίσθη, Ἡρόδ. 7. 37, πρβλ. Ξεν. Ἀν. 1. 4, 7· ἐπί στρατιωτῶν μὴ ἀνευρισκομένων μετὰ τὴν μάχην, Θουκ. 2. 34. 3) ἀόρατος, κεκρυμμένος, ἀκατάληπτος, ἀφ. νόος ἀθανάτων Σόλων 10· ἀφ. νεῦμα, κρυπτόν, μυστικὸν σημειον, Θουκ. 1. 134· ἀφ. χωρίον, ὅ δὲν δύναταί τις νὰ ἴδῃ,ὁ αὐτ. 4.29· ἀφ. ξιφίδιον, κεκρυμμένον, ὁ αὐτ. 8.69· μετὰ μετοχ., ἀφ. εἰμι ποιῶν τι, πράττω τι χωρίς νά με ἴδῃ τις, Ξεν. Ἀν. 4. 2, 4· ἀλλ’ ὡσαύτως, ἀφ. ὤν ποιῶ τι Θουκ. 1. 68· μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἦν, ἦτο πασίγνωστος ὅτι, Ξεν. Ἀπομν. 1. 1, 2. β) ὁ ἄγνωστος, ἀβέβαιος, ἀμφίβολος, σκοτεινός, ἀσαφής, ἀφ. νόσος Ἡρόδ. 2. 84· σὺν ἀφανεῖ λόγῳ, ἐπί κατηγορίᾳ μὴ φανερᾷ, μὴ βεβαίᾳ, Σοφ. Ο. Τ. 657· ἐν ἀφανεῖ λ. Ἀντιφῶν 136. 18· μόρος Σοφ. Ο. Κ. 1683· ὄνομα Εὐρ. Τρῳ. 1322· ἐλπίς Θουκ.5. 103· πρόφασις ἀφανεστάτῃ λόγῳ ὁ αὐτ. 1. 23· οὐκ ἀφ. τεκμήρια Ξεν. Ἀγησ. 6. 1· μεθέντας τἀφανῆ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τά πρός ποσίν, Σοφ. Ο. Τ. 131, πρβλ. ἑτοῖμος Ι. 2, ἐν τέλει· ἀφ. χάρις, χάρις παρ’ ἀγνώστου προσώπου, Δημ. 416, 4· ἰδίως ἐπί μελλόντων πραγμάτων, τὸ ἀφανές, ἡ ἀβεβαιότης, Ἡρόδ. 2. 23· μισῶ μὲν ὅστις τἀφανῆ περισκοπεῖ Σοφ. Ἀποσπ. 770· τά ἀφανῆ μεριμνᾶν Ἀριστοφ. Ἀποσπ. Ἄδηλ. 61, Meineke· ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν φανεροῖς μαρτυρίοις χρῆσθαι Ἀριστ. Ἠθ. Ν. 2. 2, 6· τό τῆς τύχης ἀφ. Εὐρ. Ἄλκ. 785· τό ἀφ. τοῦ κατορθώσειν Θουκ. 2. 42· ἐν ἀφανεῖ κεῖσθαι, ἐν τῷ ἀφανεῖ εἶναι ὁ αὐτ. 1.42, κτλ.· ἐν ἀφ. κεκτῆσθαί τι, κρυφίως, μυστικῶς, Πλάτ. Νόμ. 954D· οὕτως, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς Θουκ. 1. 51., 4. 96, κτλ.· καὶ ἐξ ἀφανοῦς Αἰσχύλ. Ἀποσπ. 55· ἀλλ’ ὡσαύτως οὐδ. πληθ. ἀφανῆ, ὡς ἐπίρρ., Εὐρ. Ἱππ. 1289· καὶ κανονικὸν ἐπίρρ. ἀφανῶς Θουκ. 3. 43, κτλ.· ὑπερθ. ἀφανέστατα Ξεν. Ἑλλ. 5. 1, 27. 4) ἐπί προσώπων, ἀπαρατήρητος, ἄσημος, Εὐρ. Τρω. 1244, 1322, Θουκ. 3. 57. 5) ἀφανὴς οὐσία, κινητὴ περιουσία, οἷον χρήματα, τὰ ὁποῖα δύναταί τις νὰ καταστήσῃ ἀφανῆ (πρβλ. ἀφανίζω Ι. 7), κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τὰ φανερὰ (ἀκίνητος περιουσία), οἷον εἰς κτήματα, Λυσ. Ἀποσπ. 47· ἀφανῆ καταστῆσαι τὴν οὐσίαν, μετατρέψαι αὐτὴν εἰς χρήματα, ὁ αὐτ. 160. 8· οὕτως, ἀφ. πλοῦτος, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ γῆ Ἀριστοφ. Ἐκκλ. 602· ἀλλ’ ἐν κυριολεκτικῇ σημαασίᾳ πλοῦτος ἀφ. ὃν σὺ κατορύξας ἔχεις Μένανδ. ἐν «Δυσκόλῳ» 2. 16.

French (Bailly abrégé)

ής, ές :
non apparent, d’où
I. qu’on ne voit pas :
1 invisible : ἡ ἀφανὴς θεός SOPH la déesse invisible (Perséphone);
2 qui n’est pas en vue : ἀφανὲς χωρίον THC place hors de portée de la vue;
3 caché, secret : ἀφανὲς ξιφίδιον THC poignard caché ; ἀφανὲς νεῦμα THC signe secret ; avec un part. μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἦν XÉN on savait bien qu’il s’occupait de divination ; adv. • ἐν ἀφανεῖ THC dans l’obscurité ou dans le secret ; • ἐκ τοῦ ἀφανοῦς THC en secret;
4 inconnu, obscur : ἀφανὴς νόσος HDT maladie inconnue ou obscure ; ἀφανὴς ἐλπίς THC espérance incertaine ; ἀφανὴς λόγος SOPH assertion sans preuves ; τὸ τῆς τύχης ἀφανές EUR l’incertitude de la fortune;
II. qu’on ne voit plus : ἀφανῆ γίγνεσθαι HDT, EUR devenir invisible, disparaître ; ἀφανὴς ἦν HDT il était disparu ; οἱ ἀφανεῖς THC les soldats disparus (dans une bataille);
Cp. ἀφανέστερος, Sp. ἀφανέστατος.
Étymologie: ἀ, φαίνω.

English (Slater)

ᾰφᾰνής
   1 unseen Ταρτάρου ἀφανοῦς (ἀφανέος coni. Bergk) fr. 207.

Spanish (DGE)

(ἀφᾰνής) -ές
• Alolema(s): lesb. ἀφάνης Sapph.55.3
• Morfología: [plu. ac. fem. ἀφανέας SIG 38.38 (Teos V a.C.)]
I c. ref. al sent. de la vista
1 oscuro, negro, imposible de ver Ταρτάρου πυθμένα Pi.Fr.207, πανδόκον εἰς ἀφανῆ del Hades, A.Th.860, ἡ ἀ. θεός Perséfone, S.OC 1556, χάσμα ἀφανές Hdt.6.76, πολιὸν αἰθέρος ἀφανὲς εἴδωλον oscuro fantasma blanquecino hecho del éter E.Ph.1543, ἀφανεῖς ... νεκροί Ach.Tat.5.14.4, cf. Pl.Ti.27b, op. φανηρός: ἡ φλάσις ἡ ἀ. Hp.VC 9, cf. 11, Isoc.1.34, 11.27, ἀστήρ Eudox.Fr.75b, κύκλος Eudox.Fr.74, πόλος Arist.Cael.285b21, Mu.394b31, Eudox.Fr.77, 78
neutr. subst. la oscuridad ἐν τῷ ἀφανεῖ Th.3.23, ἐξ ἀφανοῦς, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς A.Fr.57.9, Ar.Ra.1332, Th.1.51, 4.36, 96, ἐν ἀφανεῖ Numen.27.75
oculto, escondido, no visible αἱ μῆτραι Hp.Nat.Mul.44, ἀφανὲς ... ἦν διὰ τὴν ἄκραν Th.6.54, ἐξ ἀφανοῦς χωρίου Th.4.29, τὰς ἀρχὰς ... ἀφανεῖς Aen.Tact.18.9, ξιφίδιον ἀφανές Th.8.69, φυλακή Th.4.67, ὁ ... Ἡρακλείδης ἐκποδὼν αὑτὸν ἔσχεν ἀφανῆ Heraclides huyó y se mantuvo escondido Pl.Ep.348b, κεφαλὰς ἀφανεῖς ὑποθεμένους con las cabezas tapadas los locrios para prestar juramento, Plb.12.6.4
neutr. plu. sup. de la manera más oculta posible ἐνήδρευεν ὡς ἐδύνατο ἀφανέστατα X.HG 5.1.27.
2 de bienes materiales ocultos, e.d., muebles op. φανηρά ‘bienes raíces’ ἀ. πλοῦτος Ar.Ec.602, Men.Fr.116.16, θησαυρὸς ἀ. LXX Si.20.30, οὐσία ἀ. dinero y bienes muebles Lys.20.23, 32.4, τὰ μὲν ἐμφανέα op. τὰ δὲ ἀφανέα IG 92(1).4.22 (Etolia III a.C.), cf. IG 12(2).15.8 (Mitilene III a.C.), ICr.1.16.1.8 (Lato III a.C.).
3 de pers. gener. subst. desaparecido οἱ ἀφανεῖς de soldados muertos en la guerra, Th.2.34, ἡ τῶν ἀφ[αν] ῶν γραφή la lista de desaparecidos, PGen.5.4 (II d.C.) en BL 1.157
esp. c. εἶναι y γίγνεσθαι desaparecer Hdt.3.104, 7.37, E.IT 757, Hel.126, Pl.R.359e, tb. ἀφανοῦς γεγενεμένου τοῦ πα[ρατειχίσ] ματος IEphesos 1521.2 (I d.C.), cf. Plu.2.772c, Ach.Tat.2.28.1, Longus 1.2.1, Hld.7.2.2, PMil.Vogl.263.13 (III d.C.)
ἀφανῆ ποιεῖν hacer desaparecer σῶμα X.Eph.3.9.8, στήλας ... ἀφανέας ποιῆσαι borrar las inscripciones de las estelas, SIG 38.38 (Teos V a.C.).
II c. rel. a otros sent., de abstr.
1 que está fuera de la percepción de los sentidos, desconocido, imperceptible ἁρμονίη ἀ. Heraclit.B 54, τὸ μὲν εἶναι ἀφανὲς μὴ τυχὸν τοῦ δοκεῖν el ser es desconocido si no coincide con el parecer Gorg.B 26, (λόγος) ὃς σμικροτάτῳ σώματι καὶ ἀφανεστάτῳ θειότατα ἔργα ἀποτελεῖ Gorg.B 11.8, πάντ' ἄπειρα καὶ ἄδηλα καὶ ἀφανῆ Philol.B 11, εἰς ἀφανῆ ὕλην μεταβάλλειν op. εἰς αἰσθητήν Arist.GC 318b21
de algo imperceptible por el oído ἀναπνοή Hp.Epid.2.6.13, ἐπιτάσεις τε καὶ ἀνέσεις ἀφανεῖς intensificaciones y atenuaciones imperceptibles en mús., Aristox.Harm.15.7, fig. de una pers. hábil para pasar inadvertida cuando roba, Numen.27.75
neutr. subst. τἀφανὲς διὰ τοῦ φαινομένου συλλογίζεσθαι Epicur.Fr.[27] 25.15
desconocido para los demás, secreto νεῦμα ἀφανές gesto o signo secreto Th.1.134, ἔργον ἀφανές maniobra secreta Is.11.48, δι' ἐπιστολῶν ἀφανῶν por medio de un mensaje en clave Ph.Mech.102.29, ἐν ἀφανεῖ κεκτῆσθαι obtener secretamente Pl.Lg.954d
ἀφανῆ εἶναι pasar inadvertido εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα si aún seguían violando los derechos de Grecia pasando inadvertidos Th.1.68, cf. X.An.1.4.7, 4.2.4.
2 desconocido, incierto νόος ἀθανάτων Sol.17, νοῦσοι Hdt.2.84, ἐν ἀφανεῖ τινι μόρῳ en un incierto tránsito (la muerte), S.OC 1682, ὄνομα ... γᾶς E.Tr.1322, μὲ ἐν ἀφανεῖ λόγῳ ζητεῖς ἀπολέσαι buscas perderme con una incierta alegación Antipho 5.59, ἀ. χάρις favor que no se sabe de quién procede D.19.240, ἐλπίδες Th.5.103, ἀφανεστάτη πρόφασις op. ἀληθεστάτη Th.1.23, ἀφανῆ τεκμήρια pruebas poco claras X.Ages.6.1
neutr. subst. lo incierto ἡ ... Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶ σκοπεῖν μεθέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο la Esfinge nos forzaba a mirar lo que teníamos ante los pies y a dejar lo incierto S.OT 131, ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον ἀνενείκας Hdt.2.23, cf. S.Fr.737, Ar.Fr.691, Th.2.42, Hp.VM 1, en plu. οἱ δ' ἔλεγχοι περὶ ἀφανῶν las pruebas son sobre cosas inseguras Is.4.22, ψευδέσι μύθοις ἀλόχου πεισθεὶς ἀφανῆ convencido por las engañosas palabras de tu esposa de cosas que son inciertas E.Hipp.1289
indeterminado, dudoso σὺν ἀφανεῖ λόγῳ con acusación poco clara S.OT 657, τὸ τῆς τύχης ... ἀφανὲς οἷ προβήσεται E.Alc.785, περὶ τῶν ἀφανῶν καὶ μελλόντων κινδυνεύειν Th.6.9, cf. Arist.EN 1104a13, ἥμισυ (τῆς ψυχῆς) ... οὐκ οἶδ' εἴτ' Ἔρος εἴτ' Ἀΐδης ἥρπασε, πλὴν ἀφανές Call.Epigr.41.2, ἐν ἀφανεῖ κεῖσθαι hallarse en la incertidumbre Th.1.42, τὰ ἀφανέα las (enfermedades) desconocidas Hp.de Arte 11, cf. Flat.1.
III fig., gener. de pers. poco conocido, sin fama, de origen oscuro ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμῳ φοιτάσῃς ignorada también en la mansión de Hades errarás Sapph.55.3, μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀ. ἦν X.Mem.1.1.2, ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐκ ἂν ὑμνηθεῖμεν ἄν si fuéramos desconocidos no hubiéramos sido cantados E.Tr.1244, οὐ γὰρ ἀφανῆ κρινεῖτε τὴν δίκην no vais a juzgar un caso sin resonancia Th.3.57, ἀ. καὶ ταπεινὴν τὴν φύσιν ἔχουσιν D.61.35, cf. X.Eph.4.1.4
subst. οἱ ἀφανεῖς = los humildes Charito 8.2.1.
IV adv. ἀφανῶς = de manera poco clara, ocultamente μὴ τεχνικῶς ζητεῖτε πολιτεύεσθαι μήδ' ἀ. Isoc.3.52, cf. Th.3.43
sin ser notado ἐξανίστασθαι Plb.8.14.7.

English (Strong)

from Α (as a negative particle) and φαίνω; non-apparent): that is not manifest.

English (Thayer)

ἀφανές (φαίνω), not manifest, hidden: Aeschylus and) Herodotus down.) (Cf. δῆλος, and Schmidt, chapter 130.)

Greek Monolingual

-ές (AM ἀφανής, -ές)
1. αυτός που δεν είναι ορατός, που δεν φαίνεται, ο αθέατος
2. άσημος, μη ένδοξος, μη φημισμένος
αρχ.
1. (για στρατιώτες) αυτός του οποίου το πτώμα δεν βρέθηκε μετά τη μάχη
2. αόρατος, κρυμμένος, ακατάληπτος, μυστικός
3. άγνωστος, αβέβαιος, αμφίβολος, ασαφής
4. δραπέτης, λιποτάκτης
5. ανεξιχνίαστος, ακατάληπτος
6. το ουδ. ως ουσ. ἀφανές
αβεβαιότητα, αμφιβολία, ασάφεια
7. φρ. α) «ἀφανής θεός» — η Περσεφόνη
β) «ἀφανὴς οὐσία» — η περιουσία την οποία μπορεί να αποκρύψει ο κάτοχός της, όπως π.χ. η χρηματική
γ) «ἀφανὴς πόλος» >
ο Νότιος Πόλος
δ) «ἀφανὴς χάρις», χάρη που προήλθε από άγνωοτο πρόσωπο
ε) «ἐν ἀφανεῖ» — κρυφά, μυστικά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < α- στερ. + φανής < φαν-, εφάνην, φαίνομαι (πρβλ. αρτιφανής, αυτοφανής)].

Greek Monotonic

ἀφᾰνής: -ές (φαίνομαι
1. αόρατος, αφανής, αθέατος, λέγεται για τον Κάτω Κόσμο, σε Αισχύλ.· χάσμα ἀφανές, χάσμα που δεν φαίνεται, σε Ηρόδ.· ἡ ἀφανὴς θεός, λέγεται για την Περσεφόνη, σε Σοφ.
2. ἀφᾰνὴς γίγνεσθαι = ἀφανίζεσθαι, εξαφανίζομαι, είμαι χαμένος, σε Ηρόδ., Ευρ.· λέγεται για στρατιώτες που χάνονται μετά τη μάχη, σε Θουκ.· πρβλ. ἀφανίζω.
3. αφανής, απαρατήρητος, μυστικός, σε Σόλωνα, Θουκ.· με μτχ., ἀφανής εἰμι ποιῶν τι, κάνω κάτι χωρίς να γίνομαι αντιληπτός, σε Ξεν.
4. άγνωστος, αβέβαιος, άσημος, κρυφός, σε Ηρόδ., Αττ.· λέγεται για μελλοντικά γεγονότα, τὸ ἀφανές, αβεβαιότητα, σε Ηρόδ.· επίρρ. ἀφανῶς, σε Θουκ.· ομοίως, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, ως επίρρ., στον ίδ.· και ουδ. πληθ. ἀφανῆ, σε Ευρ.
5. λέγεται για πρόσωπα, απαρατήρητος, άσημος, στον ίδ., Θουκ.
6. ἀφανὴς οὐσία, κινητή περιουσία, όπως τα χρήματα που μπορεί κάποιος να μην τα εμφανίζει, αντίθ. προς το φανερά (ακίνητη), όπως η γη, σε Ρήτ.

Russian (Dvoretsky)

ἀφᾰνής:
1) невидимый, незримый (Τάρταρος Pind.; θεός Soph.; πόλος Arst.);
2) скрытый, спрятанный (ξιφίδιον Thuc.);
3) тайный, секретный (νεῦμα Thuc.; βούλευμα Plut.): ἐν ἀφανεῖ Thuc., Plat. и ἐκ τοῦ ἀφανοῦς Thuc. тайно, втайне; μαντικῇ χρώμενος οὐκ ἀ. ἦν Xen. было известно, что он прибегал к колдовству;
4) таинственный, неведомый, неизвестный (νόσος Her.): οὐκ ἀφανῆ κρινεῖτε τὴν δίκην τήνδε Thuc. не думайте, что это осуждение останется неизвестным;
5) смутный, неясный (λόγος Soph.; ἐλπίς Thuc.);
6) исчезнувший, пропавший (ὁ ἥλιος ἐκλιπὼν ἀ. ἦν Her.; ὄνομα γᾶς ἀφανὲς εἶσιν Eur.): οἱ ἀφανεῖς Thuc. пропавшие без вести;
7) незаметный, безвестный (ἀ. καὶ ταπεινός Dem.);
8) (об имуществе) обращенный в деньги, наличный (πλοῦτος Arph., Men.): ἀφανῆ καταστῆσαι τὴν οὐσάν Lys. обратить имущество в деньги.

Middle Liddell

[φαίνομαι]
1. unseen, invisible, viewless, of the nether world, Aesch.: χάσμα ἀφ. a blind pit, Hdt.; ἡ ἀφ. θεός, of Proserpine, Soph.
2. ἀφ. γίγνεσθαι = ἀφανίζεσθαι, to disappear, be missing, Hdt., Eur.:— of soldiers missing after a battle, Thuc.: cf. ἀφανίζω.
3. unseen, unnoticed, secret, Solon, Thuc.: —c. part., ἀφ. εἰμι ποιῶν τι I do it without being noticed, Xen.
4. unknown, uncertain, obscure, Hdt., attic: of future events, τὸ ἀφανές uncertainty, Hdt.:—adv. ἀφανῶς, Thuc.; so ἐκ τοῦ ἀφανοῦς as adv., Thuc.; and neut. pl. ἀφανῆ, Eur.
5. of persons, unnoticed, obscure, Eur., Thuc.
6. ἀφανὴς οὐσία personal property, as money, which can be made away with, opp. to φανερά (real), as land, Oratt.

Chinese

原文音譯:¢fan»j 阿-法尼士
詞類次數:形容詞(1)
原文字根:不-顯出(的)
字義溯源:不顯然的,看不見的,隱藏的;由(α / ἄλφα)= (ἄνευ)*=不)與(φαίνω)=發光)組成;其中 (φαίνω)出自(φῶς)=光),而 (φῶς)出自(φαῦλος)X*=顯示)
出現次數:總共(1);來(1)
譯字彙編
1) 不顯然的(1) 來4:13

English (Woodhouse)

ἀφανής = clandestine, disappeared, doubtful, gone, inglorious, mysterious, obscure, problematical, secret, uncertain, undiscoverable, vanished, not clear, not understood

⇢ Look up "ἀφανής" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)