Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ἔνι

L'amor che move il sole e l'altre stelleLove that moves the sun and the other stars
Dante Alighieri, Paradiso, XXXIII, v. 145
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ἔνι Medium diacritics: ἔνι Low diacritics: ένι Capitals: ΕΝΙ
Transliteration A: éni Transliteration B: eni Transliteration C: eni Beta Code: e)/ni

English (LSJ)

for ἔνεστι, ἔνεισι, ἐνέσται; v. ἔνειμι.

German (Pape)

[Seite 843] = ἔνεστι, es ist darin, in denselben Vrbdgn; ὅσ' ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ Il. 18, 53; ἔνι τοι φρένες οὐδ' ἠβαιαί Od. 21, 288; Tragg., Ar. u. in Prosa, ἴσως ἔνι καὶ ἐν ὑμῖν παῖς Plat. Phaed. 77 e; ἐν τοῖς παθήμασιν οὐκ ἔνι ἐπιστήμη Theaet. 186 d; – es ist erlaubt, es geht an, bes. beim superl., ὡς ἔνι ἥδιστα Xen. Hem. 4, 5, 9; Dem. 2, 4. 4, 23, u. sonst bei Attikern oft, auch Sp.

Greek (Liddell-Scott)

ἔνι: ἀντὶ ἔνεστι, ἴδε ἔνειμι Ι, ἐνταῦθα IV: - εἶναι δυνατόν, ἴδε ἔνειμι ΙΙ. 2) = ἐστὶ Ἑβδ. (Σειρὰχ ΛΖ΄, 2), Παύλ. Ἐπιστ. π. Κορινθ. Α΄, ϛ΄, 5, π. Γαλ. γ΄, 38, π. Κολ. γ΄, 11, κτλ., Ἐπιφάν. Ι. 948Β, Σύνοδ. Ἐφέσ. 977Β, Χαλκ. 1508C, Kωνστ. (536), 1153Α. κτλ. κτλ.

French (Bailly abrégé)

c. ἔνεστι, v. ἔνειμι.

English (Autenrieth)

see ἐν.

Spanish (DGE)

ἐνί
• Alolema(s): εἰνί Il.8.199, Od.9.417, Epigr.Adesp.FGE.1493; dór., eol. ἔνο Epich.244.5, IGDS 169 (Gela V a.C.)
• Grafía: graf. ἔνει ID 442A.8 (II a.C.); v. tb. ἐν
A adv. ἔνι usado en or. c. elipsis del verb. εἰμί, como sinón. de ἔνεστι
I 1sin determ. ahí, en ello equiv. a hay, incluso es στρεπτὴ δὲ γλῶσσ' ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ' ἔνι μῦθοι παντοῖοι versátil es la lengua de los mortales y en ella muchas y variadas palabras, Il.20.248, τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἄταρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν Il.23.104, χάριεν μὲν ἄλσος ... βῶμοι δ' ἔ<ν>ι θυμιάμενοι un encantador bosque y en él altares que humean Sapph.2.3, cf. A.Pers.738, ταὐτό τ' ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκός καὶ τὸ ἐγρηγορὸς καὶ καθεῦδον lo mismo es «vivo y muerto», «despierto y dormido» Heraclit.B 88, οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος no hay judío ni griego, esclavo ni libre, Ep.Gal.3.28, en una descripción de síntomas ὀδύνη δὲ οὐκ ἔνι no hay dolor Hp.Aff.24, en inventarios τὸ πᾶν ἔνει ... en total hay (tantas dracmas en la jarra), ID l.c., cf. 68.
2 en frases c. dif. determ. del verbo elidido: dat., dat. c. prep. o adv. de lugar, equiv. a hay, está, existe, incluso tiene ὅσ' ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ cuánto dolor hay en mi corazón, Il.18.53, ἔνι τοι φρένες οὐδ' ἠβαιαί Od.21.288, cf. Ar.Ach.556, ἄρης δ' οὐκ ἔνι χώρᾳ y en el lugar (en el pecho de un viejo) Ares no está, e.d. no hay ardor guerrero, A.A.78, οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα ... οὐδ' ἄνδρες νηῶν ἔνι τέκτονες pues entre los Cíclopes no hay naves ni hombres constructores de naves, Od.9.126, αἷς (γυναιξίν) ἔνι φύσις, ἔνι χάρις, ἔνι θράσος Ar.Lys.545, cf. S.Fr.314.191, ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς quizá hay también en nosotros un niño Pl.Phd.77e, οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν ουδεὶς σοφός 1Ep.Cor.6.53, ἐν δὲ τοῖσιν οὔρεσι δένδρεα ἔνι ἄγρια Hecat.292, cf. Hdt.7.112, καὶ τούτοισι κέντρα τεῖδ' ἔνο hay aquí también para ellos aguijones Epich.244.5, πλήθη ὄντα, ἐν οἷς τὸ ἓν οὐκ ἔνι Pl.Prm.158c, ἔνι γὰρ ἐν ἀνθρώπῳ καὶ ἁλμυρὸν καὶ πικρόν Hp.VM 14, cf. Vict.1.4, τὸ φλέγμα ... ἔνι αἰεὶ ἐν τῷ σώματι ἢ πλέον ἢ ἔλασσον Hp.Morb.1.2, παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή en quien no cabe alteración alguna, Ep.Iac.1.17
en frase c. adv. de lugar, ref. escritos, equiv. a está, se menciona ἐνταῦθ' οὐκ ἔνι ... «οὐδὲ δήσω Ἀθηναίων οὐδένα» D.24.151.
3 indic. dependencia ἐν ὑμῖν γὰρ τὸ τέλος ἔνι τῆς δίκης pues de vosotros depende el cumplimiento de la justicia Gorg.B 11a.36.
II c. suj. en inf. del verbo εἰμί elidido, equiv. a es posible τῷ δὲ οὐδὲ γινώσκειν ἔνι éste ni siquiera es capaz de conocer Hdt.3.81, δι' ὀργήν γ' ἔνι φῆσαι πεποιηκέναι D.21.41, cf. Ps.Phoc.110, c. inf. impl. τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν· ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι D.2.4.
III ὡς ἔνι c. un sup. lo más posible ὡς ἔνι μάλιστα cuanto antes, lo más deprisa posible Men.Dysc.699, Plb.21.4.14, Ph.1.465, Luc.Prom.6, Iul.Or.7.218c, ὡς ἔνι ἥδιστα lo más agradablemente posible X.Mem.4.5.9, ἀσπὶς καλὴ πρὸς τὸ προβάλλεσθαι ὡς ἔνι ἀνομοιοτάτη τῷ ἀκοντίῳ X.Mem.3.8.4.
B prep. de dat. ἐνί, εἰνί y en anást. ἔνι (sólo poét.)
I c. valor loc.
1 c. n. de lugar o asim. en φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ Il.9.246, ἐγχείη ... ἐνὶ γαίῃ ἔστη Il.20.279, τῷδ' ἐνὶ δήμῳ Od.2.317, τᾶ ιδ' ἐνὶ χώρα<ι> B.Fr.4.44, πλαζόμενον Σικελῷ ἐνὶ πόντῳ Lyr.Adesp.21.14, λειμῶσι θέρους ἔνι τέρπεο Androm.25, στῆμεν ἐνὶ προθύροισι Il.11.777, cf. Od.9.417, 10.310, σείσατο δ' εἰνὶ θρόνῳ Il.8.199, cf. 15.150, ἐκοίμισεν ... λίκνῳ ἐνὶ χρυσέῳ Call.Iou.48, τράφ' ἐνὶ μεγάρῳ Il.2.661, cf. Od.1.27, ἐνὶ κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Il.9.226, ἕποντο νέεσσ' ἔνι ποντοπόροισι Il.3.240, cf. 10.570, Od.2.27, οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι Od.1.110, μένος ... ἐνὶ στήθεσσιν Il.19.202, σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι Il.1.297, Hes.Op.107, ἔγνω ... ἐνὶ φρεσί Il.1.333, cf. Od.1.115, c. lugar fig. πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὶ λόγοις σοφίας Epigr.Adesp.l.c.
en, a ὡς ἀελίῳ ἔνι πλαγγών como una muñeca de cera al sol Call.Cer.91.
2 c. dat. de pers. en plu. entre, en medio de ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι Il.12.324, hόν ποτ' ἐνὶ προμάχοις λεσε ... Ἄρɛ̄ς IG 13.1240 (VI a.C.), αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον expresa tu pensamiento en medio de todos A.R.1.464, ἐνὶ ζωοῖς δ' ἐστὶ ποθεινὸς ἔτι Milet 6(2).740 (II a.C.), cf. EAD 30.476.9 (I a.C.), ἐγὼ δ' ἐνὶ παισὶ κάθημαι [ἀ] θανάτων IKyzikos 2.64.10 (II d.C.), οὐ γὰρ ἐάσσω μοῦνον ἐνὶ φθιμένοις σε Nonn.D.30.174.
3 elípt. c. gen. de pers. en casa de, en poder de ἐνὶ Κίρκης ἔρχαται Od.10.282.
II c. otros valores
1 indic. una circunstancia en, en medio de σε τίω ... ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ' ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ te aprecio tanto en la guerra como en relación con otra actividad diferente, Il.4.258.
2 en usos instrum. con δῆσαν ... ἐνὶ δεσμῷ Il.5.386, cf. Od.12.54, ἐνὶ χειρὶ τινάξας ἀξίνην Alcmaeonis 1.2.

English (Strong)

contraction for the third person singular present indicative of ἔνειμι; impersonally, there is in or among: be, (there) is.

English (Thayer)

equivalent to ἔνι, the accent being thrown back, same as ἐν, used adverbially (Winer's Grammar, § 50,7 N. 2) for ἐνεστι, is in, is among, has place, is present (Homer, Odyssey 21,218; Thucydides 2,40): ἐν ὑμῖν, ἐστιν); in secular authors from Sophocles and Thucydides on very often, it can be, is possible, is lawful; (here some would place James, the passage cited). The opinion of many (e. g. Fritzsche on Mark, p. 642; Meyer on Galatians, the passage cited; cf. Ellicott ibid.) that ἔνι is a contracted form for ἐνεστι is opposed by the like use of παρά, ἀνά, which can hardly be supposed to be contracted from πάρεστι, ἀνεστι; cf. Krüger, § 9,11, 4; Winer's Grammar, 80 (77); Göttling, Lehre v., Accent etc., p. 380; (Chandler § 917f; Buttmann, 72 (64); Lob. Path. Element. ii. 315).

Greek Monotonic

ἔνι: αντί ἔνεστι ή ἔνεισι, γʹ ενικ. και πληθ. του ἔνειμι (εἰμί, sum).

Russian (Dvoretsky)

ἔνι:
I = ἔνεστι (см. ἔνειμι).
II анастроф. = ἐν (напр., πολέμῳ ἔνι).

Frisk Etymological English

See also: s. ἔν.

Frisk Etymology German

ἔνι: {éni}
See also: s. ἔν.
Page 1,518

Chinese

原文音譯:œni 恩-衣
詞類次數:動詞(5)
原文字根:在內-是
字義溯源:是在內,有,分,當中;源自(ἔνειμι)=在裏面);由(ἐν / ἐμμέσῳ / ἐννόμως)*=在。入)與(εἰμί)*=是)組成。這字六次使用,全是否定的
出現次數:總共(6);林前(1);加(3);西(1);雅(1)
譯字彙編
1) 有(4) 加3:28; 加3:28; 加3:28; 雅1:17;
2) 分(1) 西3:11;
3) 當中(1) 林前6:5

English (Woodhouse)

ἔνι = it is possible

⇢ Look up "ἔνι" on Google | Wiktionary | LSJ full text search (Translation based on the reversal of Woodhouse's English to Ancient Greek dictionary)