Ask at the forum if you have an Ancient or Modern Greek query!

ὡσάν

Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα –> I know only one thing, that I know nothing | all I know is that I know nothing.
Diogenes Laertius, Lives of the Philosophers, Book 2 sec. 32.
Click links below for lookup in third sources:
Full diacritics: ὡσάν Medium diacritics: ὡσάν Low diacritics: ωσάν Capitals: ΩΣΑΝ
Transliteration A: hōsán Transliteration B: hōsan Transliteration C: osan Beta Code: w(sa/n

English (LSJ)

or better ὡς ἄν, Ep. ὥς κε or ὥς κεν, A v. ὥς B. 11.1. 2 as if, as it were, κρότον τοιοῦτον, ὡς ἂν ἐπαινοῦντες... ἐποιήσατε D. 21.14; ὡς ἂν συναγωγόν τι ἐχούσης τῆς ὁμοιότητος Democr.164; τὸν Κῦρον ἐπερέσθαι ὡς ἂν παῖς X.Cyr.1.3.8; ταῦτα προσδέχοιτ' ἂν ὡς ἂν οἰκεῖα Thphr.CP1.16.12; πολίτευμα ἔσται ὡς ἂν ἐν τοῖς νόμοις τοῖσδε Abh.Berl.Akad.1925(5).6 (Cyrene); ὡς ἂν ἐπὶ πίνακος καταγεγραμμένη Luc.Alex.17; παῖδα ὡραῖον ὡς ἂν Αἰγύπτιον Ael.NA4.54. 3 like ἅτε, ὡς ἂν τοῖς πλείστοις φίλος ὤν Luc.Alex.31. II ὡς ἄν prob. f.l. for ἕως ἄν (v. ὡς Ad.2).

* Abbreviations: ALL | General | Authors & Works

German (Pape)

[Seite 1421] besser ὡς ἄν, das durch ἄν bedingte ὡς, ep. ὥς κε od. ὥς κεν, wovon unter ὡς 1 c u. 5 a) Beispiele beigebracht sind. – 1) Scheinbar absolut steht παῖδα ὡραῖον ὡς ἂν Αἰγύπτιον Ael. H. A. 4, 54, wo man ὄντα ergänzen muß, und das partic. mit ἄν für den opt. pot. nehmen. – 2) nach den scheint es statt des Absichtssatzes einen Zeitsatz auszudrücken, für den man ἕως ἄν erwarten würde, so lange als, bes. weil ein jedes Warten, auf daß, oder damit Etwas geschehe, zugleich ein Warten in sich schließt, bis es geschieht, s. Pors. u. Schäf. Eur. Phoen. 89.

Greek (Liddell-Scott)

ὡσάν: ἢ μᾶλλον ὥς ἄν, Ἐπικ. ὥς κε ἢ ὥς κεν, εἶναι τὸ μόριον ὥς μετ’ ἀοριστολογικοῦ μορίου ἴδε ἐν λ. ὡς Β. ΙΙ. 1. 2) κρότον τοιοῦτον, ὡς ἂν ἐπαινοῦντες.., ἐποιήσατε, ἔνθα δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς ἐάν, ὡς νά.., Δημ. 519. 10· ὁμοία ἐλλειπτικὴ σύνταξις μετ’ ἀπαρ., ἵνα μὴ δόξω ὥς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς Β΄ Ἐπιστ. πρὸς Κορ. ι΄ 9. 3) κατὰ τὸ φαινόμενον ἀπολ., ταῦτα προσδέχοιτ’ ἂν ὡς ἂν οἰκεῖα Θεοφρ. περὶ Φυτ. Αἰτ. 1. 16, 12· παῖδα ὡραῖον ὡς ἂν Αἰγύπτιον Αἰλ. περὶ Ζῴων 4. 54· - ἀλλ’ ἐνταῦθα νοητέον τὴν μετοχὴν ὄντα, ὥστε τὰ παραδείγματα ταῦτα ὑπάγονται εἰς τὸ μόριον ὡς Γ. Ι. 2. ΙΙ. τὸ ὥς ἂν κεῖται ὡσαύτως ἐνίοτε ὅπου ἠδυνάμεθα νὰ περιμένωμεν ἕως ἄν, πρβλ. ὡς Β. v. 2.

French (Bailly abrégé)

= ὡς ἄν.

Greek Monolingual

ὡσάν, ΝΑ, και ὡς ἄν, και επικ. τ. ὥς κε(ν) Α, και ωσά Ν
(επίρρ. και σύνδ.) σαν, σαν να, σάμπως («ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾱς», ΚΔ.)
νεοελλ.
1. χρον. όταν, αμέσως μόλις («ωσά γνωρίστη άνθρωπος», Ερωτόκρ.)
2. (αιτιολ.) επειδή, αφού
αρχ.
1. (αντί του ἅτέ) καθώς, αφού, επειδή («ὡς ἂν τοῖς πλείστοις φίλος ὤν», Λουκιαν.)
2. εσφ. γρφ
αντί ἕως ἄν.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ὡς (Ι) + ἄν].

Greek Monotonic

ὡσάν: ή ὡςἄν,
1. Επικ. ὥς κε ή ὥς κεν, είναι το ὡς μαζί με αοριστολογικό μόριο.
2. ὡς ἐάν, ὡς ἄν..., όπως αν, ωσάν (κάτι να υπήρξε), σε Δημ., Κ.Δ.

Middle Liddell

[or ὡς ἄν]
1. epic ὥς κε or ὥς κεν, being ὡς with a conditional force added.
2. as if, as it were, Dem., NTest.

Chinese

原文音譯:æj 何士
詞類次數:副詞(492)
原文字根:正如
字義溯源:好像*,像,如,如同,如同那樣,如同⋯一樣,像⋯一樣,和⋯一樣,與⋯一樣,怎樣,正像,這是,正是,正如,如何,有如,就如,似乎,何等,照,盡,當,既,是,約,約有,為,祗要,這是,既是,何等,何其,那時,時候,此後,以致,以為,彷彿,只要,作,當作,假作,按著,照著,遵著
同源字:1) (καθώς)如同,那 2) (καθώσπερ)正像,一樣 3) (ὡς / ὡσάν)好像 4) (ὡσαύτως)傢這樣 5) (ὡσεί)彷彿 6) (ὥσπερ)正如 7) (ὡσπερεί)就像 8) (ὥστε)甚至
出現次數:總共(504);太(39);可(22);路(51);約(32);徒(64);羅(20);林前(38);林後(31);加(9);弗(16);腓(7);西(7);帖前(8);帖後(4);提前(4);提後(5);多(2);門(4);來(22);雅(5);彼前(28);彼後(10);約壹(2);約貳(1);猶(2);啓(71)
譯字彙編
1) 好像(50) 可4:31; 徒9:18; 徒10:11; 徒11:5; 羅3:7; 羅9:25; 羅13:13; 林前3:10; 林前3:15; 林前4:9; 林前5:3; 林前10:15; 林前12:2; 林後3:5; 林後5:20; 林後6:13; 林後10:14; 林後11:21; 弗6:5; 弗6:7; 腓2:15; 帖前5:2; 帖後2:2; 提後2:3; 來11:9; 來12:16; 來13:3; 來13:17; 彼前2:5; 彼前2:25; 彼後2:12; 啓4:1; 啓4:6; 啓5:6; 啓6:14; 啓8:10; 啓9:2; 啓13:11; 啓14:2; 啓14:2; 啓14:2; 啓16:3; 啓16:13; 啓18:21; 啓19:1; 啓19:6; 啓19:6; 啓19:6; 啓21:11; 啓21:21;
2) 像(45) 太6:5; 太6:16; 太7:29; 太10:16; 太10:16; 太17:20; 太18:4; 太18:33; 可1:22; 可6:15; 可8:24; 可10:15; 路9:54; 路17:6; 路18:11; 路18:17; 路22:26; 約15:6; 徒2:15; 徒3:22; 徒7:37; 徒8:32; 徒8:32; 林前7:8; 林前7:29; 林前9:26; 林前9:26; 林前13:11; 林前13:11; 林前13:11; 林後2:17; 林後2:17; 林後2:17; 林後3:1; 林後11:17; 加4:12; 加4:12; 弗5:15; 弗5:15; 門1:9; 來1:12; 彼前2:2; 啓6:12; 啓13:2; 啓13:2;
3) 如同(40) 太6:10; 太6:12; 太10:16; 太26:55; 太28:3; 可4:26; 可14:48; 路10:3; 路10:27; 路11:44; 路21:35; 路22:27; 羅9:29; 林後6:4; 加4:14; 加4:14; 加5:14; 弗5:22; 弗5:28; 弗5:33; 提前5:1; 提前5:1; 提前5:2; 提前5:2; 提後2:17; 門1:17; 來6:19; 來11:27; 來11:29; 來12:5; 來12:7; 雅2:8; 雅5:3; 彼前1:19; 彼前5:8; 彼後1:19; 約壹1:7; 啓1:15; 啓1:16; 啓2:27;
4) 當(37) 路1:23; 路2:15; 路2:39; 路7:12; 路12:58; 路15:25; 路19:5; 路24:32; 約2:9; 約11:6; 約11:20; 約11:29; 約11:32; 約19:33; 約21:9; 徒1:10; 徒5:24; 徒7:23; 徒8:36; 徒10:7; 徒10:17; 徒10:25; 徒13:29; 徒16:4; 徒16:10; 徒20:14; 徒20:18; 徒21:12; 徒21:27; 徒25:14; 徒28:4; 羅15:24; 林前11:34; 腓2:12; 腓2:23; 帖後3:15; 帖後3:15;
5) 如(33) 太6:29; 太17:2; 太17:2; 太19:19; 太22:39; 太28:3; 可3:5; 可7:6; 可12:33; 路6:10; 路11:36; 路12:27; 徒17:28; 羅5:15; 羅5:16; 羅8:36; 羅9:27; 羅13:9; 弗5:23; 帖前2:7; 彼後3:8; 彼後3:8; 啓1:10; 啓1:14; 啓1:14; 啓1:14; 啓2:18; 啓3:3; 啓4:7; 啓6:1; 啓10:9; 啓10:10; 啓19:12;
6) 像⋯一樣(21) 太5:48; 可12:25; 可12:31; 路10:18; 約7:46; 徒11:17; 林前7:7; 林前14:33; 林前16:10; 弗3:5; 帖前5:4; 帖前5:6; 提後2:9; 提後3:9; 來3:8; 來3:15; 啓1:17; 啓2:27; 啓6:11; 啓12:15; 啓16:15;
7) 有如(16) 太12:13; 彼前1:14; 彼前3:7; 彼前5:3; 約貳1:5; 啓6:12; 啓9:7; 啓9:7; 啓9:8; 啓9:8; 啓9:9; 啓9:9; 啓9:17; 啓10:1; 啓10:1; 啓22:1;
8) 正如(11) 可13:34; 路3:4; 路20:37; 徒13:33; 徒25:10; 林後7:14; 林後13:2; 加1:9; 來7:9; 彼後3:16; 啓10:7;
9) 約(11) 可8:9; 約4:6; 約11:18; 約19:14; 約21:8; 徒1:15; 徒5:7; 徒13:18; 徒19:34; 啓8:1; 啓16:21;
10) 怎樣(10) 路6:4; 路8:47; 路23:55; 路24:6; 路24:35; 徒23:11; 羅1:9; 弗5:24; 提後1:3; 啓18:6;
11) 好像⋯一樣(9) 太13:43; 太22:30; 路22:31; 林前4:14; 弗5:1; 腓2:22; 帖前2:11; 啓9:3; 啓9:5;
12) 約有(8) 可5:13; 路8:42; 約6:10; 約6:19; 約19:39; 徒4:4; 徒5:36; 徒13:20;
13) 為(8) 太14:5; 太21:26; 林前4:1; 來3:5; 來3:6; 雅2:9; 彼前2:12; 彼前5:12;
14) 似是(8) 林後6:8; 林後6:9; 林後6:9; 林後6:9; 林後6:10; 林後6:10; 林後6:10; 林後10:2;
15) 要像(7) 路22:26; 林前7:30; 林前7:30; 林前7:30; 林前7:31; 弗6:6; 來1:11;
16) 就如(7) 羅5:18; 林後5:19; 彼前3:6; 彼後1:3; 彼後3:9; 猶1:7; 啓21:2;
17) 一樣(7) 太10:25; 太10:25; 太20:14; 太28:4; 徒10:47; 羅9:29; 弗2:3;
18) 照(7) 太8:13; 太15:28; 太26:39; 太26:39; 可10:1; 腓1:20; 多1:5;
19) 作(6) 林前4:13; 帖前2:6; 彼前2:11; 彼前2:16; 彼前4:10; 啓17:12;
20) 當⋯時(6) 路11:1; 路19:29; 路19:41; 路22:66; 約2:23; 徒22:25;
21) 像是(6) 林後9:5; 加3:16; 弗6:6; 西3:22; 西3:23; 門1:16;
22) 彷彿(6) 可1:10; 約1:32; 林前4:7; 來11:12; 啓8:8; 啓15:2;
23) 照著(5) 太28:15; 羅12:3; 林前3:5; 弗6:20; 來4:3;
24) 如何(5) 路16:1; 路22:61; 徒20:20; 腓1:8; 帖前2:11;
25) 如同⋯一樣(5) 太18:3; 來3:2; 雅1:10; 彼後3:16; 啓6:13;
26) 至(5) 徒13:25; 徒16:15; 徒17:13; 徒19:21; 徒27:27;
27) 以為(4) 路6:22; 徒3:12; 林前4:18; 彼前4:12;
28) 當作(4) 林前3:1; 林前3:1; 林後11:16; 彼前2:16;
29) 既然(3) 徒27:1; 西2:6; 雅2:12;
30) 要照(3) 彼前4:11; 彼前4:11; 啓22:12;
31) 就是(3) 徒22:11; 林後10:9; 來12:27;
32) 那時(3) 路4:25; 約11:33; 徒14:5;
33) 時(3) 路5:4; 路23:26; 徒18:5;
34) 當照(2) 林前7:17; 林前7:17;
35) 這樣(2) 徒21:1; 來3:11;
36) 既是(2) 林前7:25; 西3:12;
37) 假作(2) 徒23:15; 徒23:20;
38) 要(2) 羅15:15; 彼前3:7;
39) 何其(2) 羅10:15; 羅11:33;
40) 因為(2) 彼前4:15; 彼前4:15;
41) 就(2) 太1:24; 約4:40;
42) 對於(2) 彼前2:13; 彼前2:14;
43) 正(2) 約20:11; 啓1:15;
44) 當時(2) 約4:1; 徒19:9;
45) 以後(2) 約7:10; 徒9:23;
46) 就像⋯一樣(2) 林後11:3; 猶1:10;
47) 既(2) 可4:36; 林後1:7;
48) 正像(2) 太7:29; 可1:22;
49) 一(2) 路1:41; 路1:44;
50) 應當趁著(2) 約12:35; 約12:36;
51) 似乎(2) 約7:10; 啓13:3;
52) 正當(2) 約18:6; 林前8:7;
53) 都像(1) 彼前1:24;
54) 都如(1) 彼前1:24;
55) 按著(1) 西4:4;
56) 想到(1) 來13:3;
57) 這(1) 西3:18;
58) 仍像(1) 西2:20;
59) 要像⋯一樣(1) 彼後3:10;
60) 彷彿⋯一樣(1) 林前9:5;
61) 既是作(1) 多1:7;
62) 假冒(1) 帖後2:2;
63) 何等(1) 帖前2:10;
64) 出(1) 門1:14;
65) 就如⋯一般(1) 啓3:21;
66) 如同⋯麼(1) 路22:52;
67) 照樣(1) 彼後2:1;
68) 為作(1) 彼前4:16;
69) 因(1) 約壹2:27;
70) 素常(1) 啓2:24;
71) 彷彿是(1) 啓14:3;
72) 似有(1) 啓6:6;
73) 如此(1) 腓2:8;
74) 如同⋯一般(1) 可6:34;
75) 要作(1) 彼前2:16;
76) 多如(1) 啓20:8;
77) 當作⋯罷(1) 路15:19;
78) 認為是(1) 彼前3:16;
79) 和⋯一樣(1) 路6:40;
80) 正如⋯一樣(1) 徒7:51;
81) 當作是(1) 羅1:21;
82) 傍(1) 約6:16;
83) 之後(1) 約6:12;
84) 約在(1) 約1:39;
85) 還是(1) 約8:7;
86) 本(1) 徒10:28;
87) 那樣(1) 徒11:16;
88) 如何用(1) 徒10:38;
89) 正是(1) 約1:14;
90) 的時候(1) 路24:32;
91) 為何這樣(1) 可4:27;
92) 盡(1) 太27:65;
93) 循(1) 太26:19;
94) 自(1) 可9:21;
95) 依人(1) 路3:23;
96) 看作是(1) 路23:14;
97) 同(1) 路11:2;
98) 該(1) 徒17:15;
99) 很(1) 徒17:22;
100) 就像是(1) 林後9:5;
101) 是怎樣的(1) 林後7:15;
102) 就作(1) 林前9:21;
103) 成(1) 林後11:15;
104) 看作(1) 林後13:7;
105) 每當(1) 加6:10;
106) 只是(1) 加3:16;
107) 仍作(1) 林前9:20;
108) 向(1) 林前9:20;
109) 的樣子(1) 徒27:30;
110) 甚至(1) 徒22:5;
111) 只要(1) 徒20:24;
112) 並(1) 徒28:19;
113) 變為(1) 羅4:17;
114) 好像是(1) 林前3:1;
115) 依(1) 羅9:32;
116) 當像(1) 弗5:8